Početna strana

Novosti

Datum 07.10.14
Naslov Izmene na modulu za obračun zarada

Poštovani korisnici,
 
U skladu sa najnovijim izmenama propisa (Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju obračuna zarade) uradili smo neke izmene u programu:
 
Isplatni listić sada ima izmenjenu formu. Dodati su podaci o isplatiocu, adresa radnika, račun isplatioca i račun primaoca. Da bi se videli računi, neophodno je uneti načine isplate (Radnici i zarade/Načini isplate) i u radnicima komandom F9 definisati račune na koje se isplaćuje zarada. Takođe je potrebno komandom F9 na samom obračunu generisati naloge za plaćanje, jer se tu unosi račun sa koga će se izvršiti isplata zarada. Ukoliko se ne unese ovaj račun (na primer, ne koristite opciju za generisanje naloga za plaćanje), uzima se račun iz osnovnih podataka o firmi (F4 na listi programa/poslovnih godina). Program automatski na osnovu broja računa ispisuje naziv banke. Ukoliko isplatni listić nema ove elemente, proverite da li je u sistemskim opcijama (Podešavanje programa/Radnici i plate) uključena opcija “Sistemski skript za obračun zarada”. Isplatni listić se kao i ranije dobija komandom F5 na samom radniku u obračunu ili preko izveštaja “Štampanje obračuna”. Takođe možete probati novu komandu F11 na obračunu ili na radniku u obračunu. Tako se dobija novi platni listić rađen novom tehnikom (FastReport).
 
Neisplaćena zarada. Ukoliko poslodavac ne isplati zaradu u zakonskom roku, dužan je da radniku na isplatnom listiću napiše iznos koji mu duguje, datum dospeća, kao i obrazloženje kašnjenja. App sada to omogućava preko komande Alt-S na obračunu. Unosi se objašnjenje i datum dospeća, a u samom obračunu je dodato novo polje NIJE ISPLAĆENO u koje treba upisati iznos neisplaćene zarade.
 
Slanje obračuna na e-mail. Po novom propisu se obračunski listić može slati radniku i e-mailom (pod uslovom da ne postoji kašnjenje u isplati zarade). Nova opcija Alt-L na obračunu omogućuje slanje obračuna svim radnicima na mail. Prvo treba u sistemskim opcijama/Radnici i plate u Elementi radnika uključiti e-mail. Zatim u tabeli radnika komandom F4 treba na svakom radniku upisati odgovarajući mail. Posle toga se obračun šalje komandom Alt-L. Tu upisujete podatke koji će su preneti u mail poruku (tekst se završava pritiskom na TAB taster). Posle ovoga se dobija tabela svih radnika sa odgovarajućim mailovima. Komandom F10 se šalju svi obračuni odgovarajućim radnicima, a za više informacija aktivirajte help (F1). Ukoliko koristite Outlook za slanje pošte, izaberite opciju MAPI ili OLE. Za slanje iz nekog drugog mail klijenta (na primer Outlook Express ili Thunderbird), koristite MAPI. Ukoliko koristite Gmail ili neki drugi web mail sistem, koristite opciju Server (prethodno podesite parametre po primeru u helpu). Na ovaj način svaki radnik dobija mail sa obračunom u PDF formatu. Važna napomena: vodite računa da postoji ograničenje u broju poslatih mail poruka kod većine mail servera! Na primer, Gmail ograničava naloge na slanje 200 poruka dnevno. Ako prekoračite ovaj broj, blokiraćete svoj mail nalog. Takođe postoji mogućnost da vas neki mail server stavi na crnu listu i da kasnije odbija sve mailove od vas.
 
Novi ugovor o radu. Komandom Alt-U u tabeli radnika možete dobiti niz zakonskih formulara, između ostalog i ugovor o radu usklađen sa najnovijim izmenama propisa.
 
Za aktiviranje opisanih izmena dovoljno je da stavite novu verziju programa. Ukoliko imate neka pitanja, molimo vas da pozovete našu podršku.
 
 
Za Wings,
 
Nenad Batoćanin


Idi na početak strane