Priikom testiranja uslova koje kupac treba da zadovolji da bi se za njega kreirala faktura koristi se sledeća procedura:

  • Prvo se provarava da li je kupac suspendovan. Ako je uključena opcija za proveru suspendovanog statusa, ispisuje se upozorenje i/ili aktivira zabrana.
  • Ako je uključena provera dospelog duga, program računa saldo kartice kupca.
  • Redom za sve otvorene stavke računa se dospeo dug, a za sve dospele stavke kojima je valuta istekla više od zadatog broja dana tolerancije računa se i dospelo_2 dug.
  • Prvo se određuje fin.tolerancija. To je iznos ispod koga se ne uzima vrednost duga i koja se zadaje u sis.opcijama kao vrednost ili procenat od limita. Na osnovu ovog podešavanja se računa odgovarajući iznos.
  • Ako je dospelo veće od fin.tolerancije i uključena je opcija za upozorenje na dospeo dug, ispisuje se poruka da kupac ima dospeo dug.
  • Ako je uključena zabrana po dospelom dugu i dospelo_2 je veće od fin.tolerancije, aktivira se zabrana na fakturisanje.
  • Dalje se proveravaju garancije i licence

NAPOMENA:
Da bi zabrana radila, mora u sistemskim pravima da bude dozvoljeno Aktivan sistem za proveru kupaca (FAK-PRO)
Kad je ovo pravo isključeno, korisnik može da kreira fakturu i pored aktivne zabrane.
Korisnik sa sistemskim pravima će uvek moći da napravi fakturu, čak i ako je uključena zabrana.