Početna strana

Novosti

Datum 20.10.10
Naslov Ekološka taksa - novi propis

Počev od 5. avgusta 2010. godine primenjuje se nova uredba o računanju ekološke takse. Osim pojedinih tarifa, izmenjen je i način na koji se računa ekološka taksa. Na žalost, nova uredba sadrži brojne nejasnoće, pa još uvek nisu sasvim razjašnjeni neki sporni slučajevi. Novi App modul za ekološku taksu je izrađen u skladu sa uredbom, a takođe smo uvažili i stručna mišljenja relevantnih institucija. Novi modul sadrži sledeće bitne izmene:

- Pored propisane dnevne evidencije po artiklima, dodata je i "dnevna rekapitulacija" koja osim propisanih podataka sadrži i iznos takse po svakoj transakciji. Obe dnevne evidencije se mogu dobiti za sve artikle odjednom, kao i za svaki pojedinačni artikal (u karticama artikala).

- Sada svaka tarifa ima oznaku načina obračuna: po težini (zapremini), po komadu ili procenat od PDV-a. U zavisnosti od toga se taksa računa u odnosu na težinu artikla, po jedinici mere ili kao procenat na ulazni PDV (uvoz) i izlazni PDV (prodaja proizvoda).

- Komanda F8 za generisanje ekološke takse kod ulaza podržava nove tarife, a pre svakog generisanja se proveravaju takse i korisnik dobija tabelu sa unetim stavakama i odgovarajućom taksom. Za artikle na koje se taksa obračunava kao procenat PDV, taksu nije moguće automatski izračunati, pa se kod ulaza mora pojedinačno za svaku stavku uneti prethodni PDV sa carinskog računa (može se uneti PDV ili direktno taksa).

- Nova opcija "Obračun naknade" daje propisan obrazac za taksu koji se direktno može priložiti uz obračun i koji sadrži sve zakonom propisane podatke. Između ostalog, tu su svi artikli za koje je taksa obračunata, kao i taksa razvrstana po propisanim tipovima (ulja, azbest, elektronski otpad...) sa odgovarajućim pozivima na broj.

- Podešavanja sada omogućavaju zadavanje i registratora izlaznih faktura preko kojih se fakturišu gotovi proizvodi (obaveza plaćanja takse na proizvode nastaje datumom izdavanja računa, a ne kao ranije otpremom gotovog proizvoda). Takođe se posebnom oznakom označavaju svi artikli - proizvodi, što se koristi u slučaju fakturisanja i drugih artikala kod kojih se taksa plaća po uvozu.

- Svaka tarifa ima nove i stare iznose takse, pa se obračun može dobiti i pre i posle 05.08. Međutim, ovde postoji problem koji se trenutno ne može efikasno rešiti. Ukoliko je pre 05.08. firma proizvela neke proizvode, na njih se plaća ekološka taksa po starom pravilniku, što znači u trenutku proizvodnje. Posle 05.08. taksa se plaća na prodate proizvode. To znači da se može desiti da je proizvod proizveden pre 05.08. pa je na njega plaćena taksa, a ako je prodat posle 05.08. na njega će se taksa obračunati još jednom. U ovakvim slučajevima treba ručno korigovati obračun za iznos takse na ovim artiklima. Postoji sličan problem i kod proizvođača IT opreme koji uvozne komponente mogu koristiti kao sirovine za proizvodnju ili robu za prodaju. U zavisnosti od namene taksa se plaća prilikom uvoza ili prilikom prodaje, što znači da bi se prilikom uvoza morala odrediti namena, što nije moguće u opštem slučaju. Još uvek nije jasno kako će se u praksi rešavati ovi problemi. 


Novi modul za obračun ekološke takse je uključen u redovni update na našem sajtu i besplatan je za sve korisnike koji su ranije kupili ovaj modul.Idi na početak strane