Početna strana

Novosti

Datum 03.02.13
Naslov Nove PDV evidencije

 IZMENE U PDV EVIDENCIJAMA


Krajem prošle godine doneti su novi pravilnici o PDV evidencijama koji važe od 1. janura 2013. godine. U App-u su izvršene potrebne promene, možete ih aktivirati kao novu funkciju „Izmene u PDV evidenciji“. Prvo treba instalirati najnoviju verziju programa, zatim uđite u program, aktivirajte komandu F12, izaberite opciju „Nove funkcije“, pa „Izmene u PDV evidenciji“ iz ponuđene tabele funkcija. Tako je aktiviran novi sistem za evidentiranje PDV.

Ukoliko nemate uvoz/izvoz ili promet sekundarnih sirovina, postupak obračuna PDV je potpuno isti kao i ranije, samo je malo izmenjen način popunjavanja PDV prijave. Ako ste ranije generisali KUF i KIF za januar, generišite ih ponovo, jer su u KUF i KIF izmenjene. Ali, pošto je sistem sada izmenjen, nemojte generisati neki raniji period za koji je PDV već obračunat!

Najviše izmena se odnosi na popunjavanje poreske prijave. U polje 008 PPPDV prijave (Prethodni porez) sada se upisuje osnovica ulazne fakture, bez obzira da li je faktura sa ili bez PDV-a i da li se PDV može odbiti. U KUF je uvedena nova kolona 11b „Nabavke bez odbitka PDV“ u koju se upisuju ulazne fakture koje imaju PDV, ali se ne može koristiti kao odbitak.

U polja 003 i 004 (Promet dobara i usluga) se do sada iskazivao samo promet sa PDV, a od sada se tu upisuje kompletan promet, što znači da se upisuje i osnovica za fakture bez PDV (manjkovi, rashodi, pokloni...).

Napravljena je izmena kod evidentiranja ulaznih faktura kod kojih se PDV ne može odmah iskoristiti. Na primer, kod uvoznih faktura se PDV može koristiti tek kada se plati. Ukoliko dobijete neispravnu fakturu sa iskazanim PDV-om, možete ga iskorititi tek kada vam dobavljač pošalje ispravnu fakturu, itd. Zajednično za sve ove fakture jeste da se moraju evidentirati sa datumom prijema, ali PDV se iskazuje i može se koristiti tek kada se plati odnosno kada dobijete ispravljenu fakturu od dobavljača. Ovakve fakture se moraju posebno evidentirati. Prvo, neophodno je na registratoru ulaznih faktura uključiti opciju POTVRDA PDV. Fakture se unose kao i ranije, ali njihov PDV neće automatski ulaziti u obračun. Da bi se to desilo, neophodno je iskoristiti komandu „P“ koja omogućava unos datuma za obračun PDV. To može biti datum plaćanja PDV-a na uvoz ili datum kada je stigla ispravljena faktura od dobavljača. Ako je datum PDV u istom poreskom periodu kao i datum dokumenta, faktura će se normalno knjižiti kao i ranije. Ali, može se desiti da je datum PDV u drugom poreskom periodu. Tada program automatski prebacuje PDV te fakture u novi period, a osnovica je iskazana u starom periodu. Takve fakture u KUF imaju prazno polje DATUM PDV, sve dok se ne unese taj datum komandom „P“ i generiše KUF za taj period.

Firme koje prodaju sekundarne sirovine mogu u tipu izlaznih faktura da izaberu novi tip „Prodaja sek.sirovina“ koji prilagođava knjiženje u KIF novim propisima.

Za nabavku sekundarnih sirovina i proizvoda građevinske delatnosti postoje novi tipovi troškova kod ulaznih faktura. Na primer, ako nabavljate sekundarne sirovine, prvo unesete stavke sa ulazne fakture (bez PDV). Zatim dozvolite da program sam generiše PDV po tim stavkama. Onda u troškovima i porezima izmenite tip „Sistem PDV“ u „K-Sek.sirovine“ ili „Građevina“ i skinite oznaku za knjiženje na osnovnog dobavljača. Tako će dobavljač biti zadužen samo iznosom bez PDV, a u KUF će se posebno knjižiti i PDV koji nije fakturisan. Ukoliko sekundarne sirovine ne knjižite robno, nego samo kao trošak, potrebno je osnovni iznos i PDV razdvojiti, jer ne treba zaduživati dobavljača za PDV. U KUF sada postoji posebna kolona u kojoj se knjiži PDV obračunat po nabavci sekundarnih sirovina i građevinskih proizvoda. Program kasnije kod izrade PDV prijave prepoznaje ovakve stavke i automatski PDV knjiži na poziciju 108 (Prethodni porez), ali i 103 (Promet dobara i usluga).

Ukoliko imate izvozne fakture, potrebno je da se iznos fakture evidentira u KIF po srednjem kursu na dan izlaska iz zemlje. Za to se koristi nova komanda Alt-U na fakturama koja omogućava unos takve osnovice.

Napominjemo da je novim pravilnikom izmenjena formulacija "napomena o poreskom oslobođenju", sada treba da piše: “napomena o odredbi zakona o pdv-u na osnovu koje nije obračunat PDV“. Ako imate ovakve slučajeve, obavezno izmenite napomenu ili tražite to od naših saradnika.

Trenutno nije podržan sistem plaćanja PDV-a po naplati, zbog slabog interesovanja.

Nenad Batoćanin
WingsIdi na početak strane