Aktivacija cena je procedura kojom se cene iz jednog (korisničkog) cenovnika kopiraju u izabranom trenutku u cenovnike PC jednog ili više magacina.

Ideja aktivacije cena je da se jedan korisnički cenovnik koristi za jedan ili više VP magacina, odnosno za jedan ili više MP magacina (prodavnica). Tokom dana se u tom cenovniku menjaju cene, a onda se u određenom trenutku (recimo ujutru pre početka rada ili uveče po završetku rada) uradi aktivacija cena koja, u stvari, podrazumeva kopiranje cena iz tog korisničkog cenovnika u prodajne cenovnike za izabrane magacine. Tom prilikom mogu  i automatski da se kreiraju nivelacije za artikle kojima je cena promenjena.

Aktivacija se radi tako što se u podmeniju Zalihe / Cenovnici kursor (roze pravougaonik na slici dole) pozicionira u kolonu u kojoj se nalazi korisnički cenovnik iz kojeg želimo da kopiramo cene i pritisne taster F6. Nakon toga se otvara prozor kao na slici dole:

Prva opcija (Za artikle) služi za izbor artikala na koje će aktivacija biti primenjena, odnosno da li se odnosi na sve artikle, označene (označavanje se vrši pritiskom na taster enter kada se kursor nalazi u koloni sa oznakom >) ili neoznačene.

Druga opcija (Vrste artikala) služi za izbor vrsta artikala na koje će aktivacija biti primenjena (mogu biti izabrane sve vrste ili samo označene).

Treća opcija (Magacini) služi za izbor magacina na koje će aktivacija biti primenjena. Da bi se ušlo u formu za izbor magacina potrebno je da se pritisne taster Space (blanko, razmaknica) ili strelica desno, kada se kursor nalazi u trećem redu na oznaci „- – ->“ kao na slici ispod:

U novootvorenoj formi se jednim pritiskom na taster Enter otvara polje („pobeli“) u koloni Magacin, a drugim pritiskom na taster Enter se dobija spisak postojećih magacina. Izbor magacina se vrši takođe pomoću tastera Enter. Kursor zatim prelazi u kolonu Reg.niv gde takođe dva puta za redom treba pritisnuti taster Enter i onda iz spiska ponuđenih registratora nivelacija, takođe tasterom Enter, treba izabrati odgovarajući registrator.

Za dodavanje svakog sledećeg magacina potrebno je pritisnuti taster Space koji dodaje novi red za izbor sledećeg magacina i onda se ponavlja procedura opisana u prethodnom pasusu.

Po završetku izbora magacina i odgovarajućih registratora nivelacija treba pritisnuti taster Esc da bi se zatvorila forma za izbor magacina.

Četvrta opcija (Svi artikli) određuje da li da bude izmenjena cena i artiklima čija je količina u konkretnom magacinu nula. Ukoliko se pomoću tastera Space ili X uključi ova opcija (pojavi se X između zagrada), to znači da će nova cena biti upisana u cenovnik PC i za artikle kojima je količina u tom magacinu jednaka nuli.

Peta opcija (Gen.nivelacija) određuje da li će biti automatski generisane nivelacije za artikle kojima je cena promenjena u odnosu na tekuću cenu u cenovniku PC. Ukoliko se uključi ova opcija, to znači da će nivelacije biti kreirane u izabranim registratorima.

Pritiskom na taster Enter na toj zadnjoj opciji vezanoj za generisanje nivelacija zatvara se forma sa opcijama i pojavljuje se prozor sa kontrolnim pitanjem: „SIGURNO AKTIVIRATE CENOVNIK ?“. Ukoliko odgovorite sa DA aktivacija cena će biti izvršena, a ukoliko odgovorite sa NE, aktivacija neće biti izvršena. Bez obzira na izabrani odgovor sve izmenjene opcije biće upamćene tako da će prilikom sledeće aktivacije odmah biti ponuđene iste opcije.

NAPOMENA: Ukoliko u bilo kom trenutku dok birate opcije pritisnete taster Esc, prozor za aktivaciju će se zatvoriti i sve izmene opcija koje ste eventualno uradili neće biti upamćene.