Prednosti našeg softvera

Svaki program ima svoju internu logiku i specifičnosti koje će vam u kasnijem radu biti od presudnog značaja. Nekada postojanje neke sasvim neprimetne opcije može uštedeti veliki broj sati dodatnog rada. Naš program omogućava izuzetnu produktivnost i veliki komfor u radu. Ovo su njegove najvažnije osobine:

Jednostavnost korišćenja

Naš program je veoma jednostavan za korišćenje. Sve potrebne operacije se mogu naučiti za veoma kratko vreme. Komande su pravljene tako da budu logične i dosledne, pa korisnik koji savlada korišćenje jednog modula programa, može uz minimalnu obuku da koristi i ostatak programa.

Minimalni troškovi

Naš softver zahteva minimalna ulaganja u održavanje sistema. Ne postoje nikakvi skriveni ili režijski troškovi koje morate plaćati posle obuke i uvođenja. Na primer, možete sami otvarati nove poslovne godine: proces je potpuno automatizovan i aktivira se pritiskom na jedno dugme.

Kvalitetna podrška

Osnova naše podrške je stručna ekipa koja pomaže korisnicima u korišćenju programa, kao i u rešavanju raznih problema. Odziv je izuzetno kratak i hitni problemi se uglavnom rešavaju u toku istog dana. Na raspolaganju je i fiksna podrška koju možete dobiti telefonom ili preko interneta. Intervenciju možete zatražiti i iz programa, pritiskom na jedno dugme. Tako se preko posebnog servisa automatski otvara nalog za intervenciju. Sa našeg sajta mogu se preuzeti nove verzije programa, a korisnike redovno obaveštavamo o novinama u programu i poslovanju. Imamo poseban sistem za obaveštenja koji je integrisan sa programom i koji radi selektivno. Na primer, obaveštenje u vezi sa obračunom zarada dobiće samo osobe koje imaju u programu uključenu opciju za obračun zarada.

Potpuno intergrisan sistem

Ceo sistem je rađen kao integrisan i svaki podatak se unosi samo jednom. To znači da nema dodatnih prenosa podataka iz jednog modula u drugi — kad unesete jednom neki podatak, čitav sistem „zna“ za njega! Vezana dokumenta se automatski generišu po potrebi, uz minimum akcije korisnika.

Nezavisna operativa

Sistem je koncipiran tako da može da radi u dva nezavisna „sloja“: operativa i knjigovodstvo. Operativa podrazumeva sve svakodnevne operacije: vođenje zaliha, fakturisanje, ulaz, maloporodaja, izvodi, kartice kupaca i dobavljača, porezi… Ovaj nivo se može koristiti potpuno nezavisno od ostatka sistema! Time se dobija mogućnost nesmetanog rada bez obzira na ritam rada u knjigovodstvu. Na primer, komercijala može nastaviti fakturisanje, bez obzira što knjigovodstvo još nije završilo knjiženja za prethodni period. Operativa ima svoju posebnu analitiku: na primer, dug kupca znate odmah kada se unese faktura, bez obzira da li je ta faktura proknjižena u knjigovodstvu. Knjigovodstvo preuzima dokumenta napravljena u operativi i knjiži ih u glavnu knjigu automatski, na osnovu definisanih pravila. Tako knjigovodstvo postaje kontrolni organ, jer se sva knjiženja obavljaju automatski.

Prilagodljivost

Program poseduje veliki broj parametara kojima se fino podešava čitav sistem. Na primer, prilikom unosa novog artikla (između ostalog) možete unositi naziv, šifru, jedinicu mere i carinsku tarifu. Ali, ako se vaša firma ne bavi spoljnom trgovinom, nema potrebe da neprestano unosite carinsku tarifu! Zato postoji posebna opcija u kojoj jednostavno izaberete elemente artikla koje želite da koristite, posle čega sistem traži unos samo izabranih parametara. Tako korisnici koji nemaju spoljnu trgovinu neće nikada ni videti parametar carinska tarifa. Ukoliko vam ugrađeni spisak polja nije dovoljan, postoji mogućnost da za svaki artikal definišete željena dodatna polja. Izgled dokumenata je realizovan preko skriptova koji omogućavaju da se na licu mesta izmeni izgled i napravi forma baš po vašim željama. Knjiženja u glavnoj knjizi se mogu obavljati po šablonima koje vi sami možete zadati. Preko opcije Tabele možete praviti proizvoljne preglede zaliha, gde samostalno definišete sve kolone. Veliki broj parametara omogućuje da se ceo program maksimalno prilagodi vašem sistemu poslovanja i tako vam značajno olakša korišćenje programa.

Sistem za izveštavanje

Program poseduje veliki broj ugrađenih izveštaja koji pokrivaju sve aspekte poslovanja. Svi izveštaji se štampaju preko jedinstvenog podsistema koji omogućuje da bilo koji izveštaj štampate na proizvoljnom štampaču, pošaljete nekome na faks, mejl ili eksportujete u ASCII, PDF, MS Word, MS Excel, OpenOffice Writer ili Calc. U program je integrisan FastReport sistem za izveštaje koji omogućava kreiranje izveštaja vrhunskog izgleda.

Efikasnost

Čitav sistem je koncipiran kao savremen office program. Korisnik može da kreira dokument, da ga slobodno briše i menja, sve do finalnog knjiženja čiji trenutak sam određuje. Rad sa dokumentima je izuzetno brz: u našem programu se faktura sa nekoliko stavki može napraviti za samo nekoliko sekundi! Program ima veliki broj komandi-prečica kojima se drastično skraćuje vreme nekih operacija. Na primer, za vreme unosa profakture, pritiskom na jedan taster se dobija finansijska kartica kupca sa svim fakturama i uplatama, sa označenim otvorenim stavkama, dospelim dugom itd. Iz takve kartice se opet pritiskom na jedan taster može dobiti sadržaj bilo koje izabrane fakture za tog kupca.

 

Šta sve može naš softver?

Naš program se zove App i namenjen je automatizaciji poslovanja firmi raznih profila. Kreiran je tako da pokrije sve poslovne funkcije firme na najjednostavniji i najefikasniji način.  U njega je ugrađen veliki broj funkcija. Razvijamo ga od 1988. godine i u njega je ugrađen ogroman trud, iskustvo i znanje.  Evo kratkog pregleda nekih osnovnih delova programa:

Zalihe

Kompletno vođenje proizvoljnog broja magacina, prodavnica, komisiona ili bilo kakvih objekata u kojima se može naći roba. Lager se deli na više nivoa vrsta artikala, što je osnova za kasnije izveštaje (izveštaji se mogu filtrirati po vrstama). Osim standardnih podataka za svaki artikal, postoji mogućnost definisanja i dodatnih atributa koje definiše korisnik po svakoj vrsti artikla. Tako, na primer, artikal iz vrste hard diskovi može imati atribute brzina pristupa i kapacitet, a artikal iz vrste knjige atribute izdanje, autor ili tematika.

Cenovnici

Svaki magacin/prodavnica ima svoje posebne cenovnike nabavnih i prodajnih cena koji se koriste za klasično knjigovodstvo. Osim toga, postoji nezavisan sistem tzv. referentnih cena koji omogućuje da na nivou svih zaliha definišete zajedničke cene. Na primer, preporučene, minimalne, devizne… Postoji i mogućnost kreiranja proizvoljnog broja komercijalnih cenovnika koji se kasnije mogu koristiti u ostatku sistema. U takvim cenovnicima možete čuvati cene različitih dobavljača, cene konkurencije, cene za određene kupce, itd.

Tabele i pivot

Korisnik ima mogućnost da napravi prikaz liste artikala, kupaca i dobavljača u formi koja mu najviše odgovara: formira se tabela u kojoj se odvojeno defiiniše svaka kolona. Tako je, na primer, veoma jednostavno da korisnik napravi uporedne preglede zaliha u više magacina, probni cenovnik za određeni posao i sl. Poseban Pivot sistem omogućava brzu izradu unakrsnih izveštaja o poslovanju, pri čemu korisnik bira koji podaci će se prikazivati, a može da bira i redove i kolone. Na primer, možete kreirati tabelu o prodaji po kupcima (redovi) po vrsti artikala (kolone), pri čemu se prikazuje ostvarena razlika u ceni (podaci). Podaci se mogu prikazati u raznim varijantama pomoću FastReport sistema za štampu.


Serijski brojevi i serije

Ukoliko imate artikle koji imaju svoj serijski broj (računarske komponente, mašine i sl.) App Vam omogućava da u svim dokumentima u okviru programa evidentirate i ove brojeve. Kasnije se na osnovu ove evidencije može dobiti precizan istorijat tačno određenog artikla, što je idealno za proveru garancije i slično. Poseban slučaj su artikli kod kojih se ulaz i izlaz mora voditi po serijama. U ovom slučaju više artikala ima jednu oznaku na osnovu koje se kasnije može utvrditi rok trajanja, datum nabavke i slično.

Katalog artikala

Veliki fabrički katalozi nepotrebno opterećuju program i usporavaju rad. Katalog omogućava da u njega učitate listu artikala vašeg dobavljača, ali ona ne ulazi u osnovni spisak artikala, gde se nalaze samo aktivni artikli. Kada se prvi put zatraži artikal koji ne postoji u aktivnoj bazi, sistem automatski kopira artikal iz kataloga u osnovnu bazu i korisnik normalno nastavlja rad, bez ikakvog zastoja.  Tako možete imati dostupne ogromne kataloge artikala, bez uticaja na rad osnovnog sistema. Katalog takođe omogućava direktno učitavanje podataka iz ulaznog dokumenta datog u elektronskom obliku, čime se skraćuje vreme unosa.

Nabavka i distribucija

Na osnovu analize prometa program omogućava po raznim kriterijumima (min-max-opt intervali, promet, OIL…) formiranje liste za nabavku, pri čemu se na osnovu ove liste automatski formira narudžbenica. Na osnovu narudžbenice se kasnije formira ulaz, pri čemu program vodi uporednu evidenciju naručene i isporučene robe. Prilikom kreiranja profaktura i faktura vidi se i naručena količina, kao i kada se očekuje dolazak robe. Distribucija služi za automatsku raspodelu izabranih zaliha na više centara (prodavnica).  Raspodela se radi na osnovu prometa u prethodnom periodu, na osnovu čega program automatski formira naloge za prenos u sve objekte.

Veleprodaja

Profakture rezervišu željene artikle, pri čemu se može videti ko je, za koga i kada rezervisao svaki artikal. Krajnje jednostavno i brzo kreiranje otpremnice ili fakture, pri čemu je predviđen slučaj delimične realizacije, storniranja i naknadne aktivacije itd. Na osnovu jedne ili više otpremnica kreira se faktura, pri čemu se automatski ažuriraju zalihe, stornira se rezervacija, obračunava se porez i zarada, kupac se zadužuje za iznos fakture, a zaduženje se povezuje sa odgovarajućom uplatom. Sve ove operacije su potpuno automatske. Program zatim formira zakonom propisane formulare (KEP, knjigu ulaznih i izlaznih faktura i drugo) na osnovu unetih podataka. Postoji i mogućnost kreiranja nivelacija (običnih i automatskih), prenosnica, knjižnih pisama i avansnih faktura.

Maloprodaja

Omogućava kompletnu evidenciju neograničenog broja maloprodajnih objekata. Svaki se može voditi robno ili finansijski, sa svim propisanim dokumentima (kalkulacije, nivelacije, KEPU…). Evidencija čekova i platnih kartica i pravljenje specifikacija za naplatu. Deo ovog modula je i maloprodajna kasa, koja omogućava direktnu vezu sa jednim od nekoliko modela podržanih fiskalnih uređaja.

Podrška za bar-kod čitače

Podržana je upotreba bar-kod čitača prilikom unosa podataka, uključujući i bežične poput popularnog ScanPal terminala i Windows CE baziranih uređaja. Oni se mogu koristiti za popise ili overu ulaznih i izlaznih dokumenata. Posebno pisana aplikacija omogućava magacionerima kompletan rad na bar-kod terminalu, bez korišćenja računara.

FastReport sistem za štampu

Naš program ima ugrađen FastReport sistem za štampu koji omogućava da dokumenta iz programa imaju izuzetno atraktivan izgled. Takva dokumenta možete štampati, eksportovati u razne formate, potpisivati digitalnim potpisom i slati na mejl kupcu.

Komisiona prodaja

Kompletna evidencija komisione robe i svi propisani obrasci (KR, KR-1, odjave…). Moguće je vođenje primljene komisione robe, kao i robe koja je data drugim partnerima na komision. Roba se može voditi u VP ili MP, zajedno sa ostalom robom ili odvojeno.

Kupci i dobavljači

Program podržava dvostruku analitiku kupaca i dobavljača. Jedna je operativna evidencija koja se popunjava na osnovu unetih faktura i izvoda, bez posebnog knjiženja. To omogućava da podaci o dugovanjima i potraživanjima budu trenutno dostupni, odmah posle kreiranja dokumenata. Kasnije se knjiženjem u glavnu knjigu automatski formira posebna analitika koja prati knjiženja u glavnoj knjizi. Unos izvoda banke se može potpuno automatizovati tako što je podržano direktno učitavanje izvoda u program. Podržani su formati svih banaka u Srbiji. Poseban modul služi za evidenciju naloga za plaćanje, generisanje ručnih ili elektronskih naloga i vezu sa e-banking programima. Kod otvaranja novog partnera dovoljno je uneti samo PIB, matični broj ili deo naziva. App automatski učitava ostale podatke korišćenjem našeg veb-servisa. Tako možete automatski ažurirati podatke vaših partnera, a jasno se vide i firme čiji su računi blokirani.

Komercijala

Detaljno praćenje rada komercijalista. Moguće je praćenje po unapred definisanoj podeli kupaca, kao i označavanjem realizovanih faktura. Na osnovu toga se dobijaju podaci o prometu, zaradi, naplati i slično. Omogućen je i automatski obračun provizija. Kupci se mogu podeliti po statusima, prodajnim regionima,  kanalima prodaje, rabatnim klasama, a kasnije se mogu pratiti razni aspekti poslovanja po svakoj od ovih podela.

Transport

Poseban modul za praćenje isporuka kupcima. Na osnovu definisanih transportnih regiona, vozila i vozača, program deli neisporučene naloge po regionima, čime se olakšava kreiranje naloga za isporuku. Posle isporuke nalozi se zaključuju ili se isporuka ponavlja.

Auto-servis

Modul za poslovanje auto-servisa. Omogućava evidenciju više vozila za svakog korisnika, vezivanje za radne naloge i fakture. Kasnije se može dobiti servisna kartica svakog vozila, promene vlasništva itd.

Proizvodnja

Kreiranje, lansiranje i zaključenje radnih naloga. Trebovanja i prijem gotovih proizvoda. Konačni obračun po radnim nalozima. Sastavnice i analiza zaliha sirovina. Planiranje utroška sirovina. Vođenje i raspodela troškova proizvodnje.

Dimenzije

Praćenje poslovanja firme po sektorima, projektima, ugovorima… Sva dokumenta se prilikom kreiranja pridružuju određenoj dimenziji, na osnovu čega se može dobiti izveštaj o uspešnosti, troškovima, finansijskom saldu određenog posla odnosno dimenzije.

Glavna knjiga

Automatsko formiranje naloga na osnovu izvorne dokumentacije i definisanih pravila za knjiženje. Sva dokumenta nastala u sistemu se mogu knjižiti automatski, a za ručna knjiženja sam korisnik može definisati posebne korisničke šablone. Omogućeno je automatsko kreiranje bilansnih izveštaja i slanje u propisanom e-formatu na server APR. Posebna opcija služi za kreiranje specijalnih tabela-izveštaja iz glavne knjige koje korisnik kreira po svojim potrebama. Na primer, tako se mogu kreirati bilansi po propisima drugih zemalja, specijalni pregledi i slično.

Osnovna sredstva

Kompletna evidencija osnovnih sredstava. Popisi, automatski obračun poreske i knjigovodstvene amortizacije. Praćenje internog kretanja osnovnih sredstava.

Radnici i obračun zarada

Evidencija kadrovskih podataka za svakog radnika: matični podaci, radna jedinica, radno mesto, kategorija…  Definisanje načina isplate i obustava. Obračun po različitim modelima (bolovanja, porodilje, autorski honorari, ugovori o delu, članovi upravnih odbora, invalidi, prevoz, službena putovanja, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kapitala…). Isplatne liste, obračunski listići, zakonski obrasci, automatsko popunjavanje virmana, kartice zaposlenih radnika, M4, PPP obrazac, ugovori o radu, razne potvrde i izveštaji. Kompletna podrška za sistem objedinjene naplate. Evidencija prethodnog i tekućeg radnog staža i obračun minulog rada.


Kamate

Za obračun kamata se može definisati proizvoljan broj kamatnih modela, s tim što se za svaki model posebno mogu zadavati koeficijenti na dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Podaci za obračun se mogu direktno preuzimati iz kartica poslovnih partnera, a koeficijenti se automatski preuzimaju sa našeg servera.

Transfer podataka

Ovaj modul omogućava razmenu i sinhronizaciju podataka između više odvojenih lokacija. Na primer, firma ima jednu centralu i više MP/VP objekata. Centrala u filijale šalje podatke o poslatoj robi, uplate i slično, a filijale na kraju dana šalju podatke o prodaji (profakture, fakture, maloprodaja…). Tako sve lokacije imaju potrebne podatke za nezavisno funkcionisanje, a centrala zbirne podatke o poslovanju svih filijala. Proces je potpuno automatizovan i obavlja se preko našeg specijalizovanog servera.

WingsNet

WingsNet je poseban sistem koji omogućava razmenu e-dokumenata između Wings korisnika i njihovih partnera. Na primer, jedan korisnik može u programu napraviti narudžbenicu i pritiskom na taster Alt-E poslati taj dokument svom dobavljaču. Ako je dobavljač Wings korisnik, on ovu narudžbenicu dobija kao profakturu. Isti sistem se koristi za razmenu podataka sa firmama koje rade uslužno skladištenje (Milšped, Lagermax).

Analiza

Ovaj modul na osnovu podataka o poslovanju generiše posebnu strukturu koja omogućava skoro trenutan pristup željenim podacima kroz tabele koje sam korisnik definiše. Različite tabele se mogu proizvoljno organizovati u foldere, u kojima se osim App tabela mogu čuvati i druge datoteke: Word/Excel dokumenta, slike, mejlovi. Tako menadžer može na jednom mestu imati sve što mu treba za svakodnevni rad.

Web portal

Ukoliko želite da svojim kupcima omogućite naručivanje preko vašeg veb-sajta, naš veb portal se automatski integriše sa vašim veb-sajtom i omogućava online vezu sa App programom: na portalu se vide trenutni podaci iz programa, a svaka uneta narudžbina se odmah preslikava i u App. Kupac može da vidi listu artikala, svoju finansijsku karticu i slično.

Prodaja na terenu

Za terensku prodaju koriste se tablet, Windows Mobile ili Android uređaji. Prodavac na terenu ima pregled zaliha, cena, dugovanja kao i uvid u finansijsku karticu svakog svog kupca. Takođe može da unese narudžbinu, a zatim da je pošalje u centralnu bazu podataka preko GSM mreže. Istovremeno može iz centrale dobiti trenutne podatke o stanju zaliha, novim cenama i slično.

Kartice poverenja i poklon kartice

Redovnim MP kupcima možete dati kartice sa bar-kodom pomoću kojih se identifikuju u vašim MP objektima. Svaki takav kupac može imati poseban popust po svakoj vrsti artikala. Popusti, kao i podaci o kupcima čuvaju se na serveru i po potrebi su dostupni sa bilo kog mesta. Kada se kupac pojavi u nekom MP objektu, prodavac na osnovu bar-koda sa kartice dobija sve podatke o kupcu, uključujući i njegove popuste. Popusti se automatski dodeljuju i račun se umanjuje za tačno definisan popust. Podatak o kupovini se upisuje na server, odakle ga centrala može kasnije dobiti i na osnovu prometa svakog kupca dodeliiti nove popuste. Poklon kartice su novčani vaučeri koji imaju određenu novčanu vrednost i korisnik ih može koristiti po želji. Svaka kupovina umanjuje iznos na kartici, a kupac je slobodan da kombinuje više kartica za jednu kupovinu.

Delovodnik i e-arhiva

U program je integrisan delovodnik koji omogućava jednostavnu evidenciju raznih dokumenata koja ulaze u firmu i njihovo kasnije lakše nalaženje. Uz svaku stavku delovodnika može se vezati jedna ili više datoteka (na primer, skeniran ulazni dokument, ugovor…). Posebno je korisna mogućnost da se datoteke mogu vezivati za razne objekte programa: artikle, kupce, dobavljače, fakture, automobile, radnike… Na primer, na ovaj način možete veoma efikasno čuvati ugovore sa kupcima — jednostavno Alt-E na svakom kupcu daje vam listu dokumenata vezanih za tog kupca: ugovore, dopise itd. Slično se za artikle mogu vezati tehničke specifikacije, slike…

Wings Cloud

Naš program može biti instaliran na vašim računarima, ali je moguće da ga čuvate i kod nas na posebnom serveru kome pristupate preko interneta. Na taj način izbegavate probleme oko nabavke i održavanja servera, a program vam je dostupan sa bilo kog računara koji ima internet. Korišćenjem ove usluge dobijate niz prednosti: ne morate da kupujete svoj server, plaćate samo mesečni zakup koji je neuporedivo manji od cene programa, nisu vam potrebne licence za Windows, anti-virus program, remote pristup, mi brinemo o serveru i bekapu podataka itd. Rad je mnogo brži nego na lokalnom serveru a bezbednost je daleko viša.

Klijent-server obrada

App može da radi kao prava klijent-server aplikacija korišćenjem posebnog LetoDB servisa. App standardno radi preko deljenog foldera na serveru: svi podaci se čuvaju na određenom mestu na serveru i po potrebi se preko mreže kopiraju na lokalnu stanicu gde se obrađuju. Rezultati se opet preko mreže vraćaju na server. Na ovaj način se sve obrade obavljaju na radnoj stanici, dok server samo služi za čuvanje podataka. Ovakva obrada može biti spora, jer brzina veoma zavisi od brzine mreže. Pošto se preko mreže razmenjuje velika količina podataka, zahtevne obrade mogu biti vremenski duže. Mana klasične obrade je i velika osetljivost na havarije u mreži — pošto podaci putuju na relaciji radna stanica—server, prekid te veze može oštetiti podatke i bazu podataka na serveru.

Klijent-server obrada radi po drugačijem principu. Na serveru postoji poseban program koji obrađuje podatke, a radna stanica samo prikazuje već gotov rezultat. Na taj način se rasterećuje mreža i sve operacije se značajno ubrzavaju. Podaci su takođe mnogo bezbedniji u slučaju napada virusa i raznih havarija.

Podrška za Centralni registar faktura (CRF)

Sve firme koje fakturišu korisnicima javnih sredstava obavezne su da svoje fakture evidentiraju u CRF. Posle registracije dobija se pristup portalu i omogućeno je slanje profaktura i faktura na portal u propisanom JSON formatu.

Podrška za RFZO portal

Omogućena je evidencija ugovora i slanje u propisanom formatu na portal RFZO. Takođe se mogu slati i odgovarajuće fakture.