Trenutna dostupnost servera: 100.00%

Godina:
Mesec:

Dan 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

 

SEF monitor radi tako što na 60 sekundi aktivira API komandu za proveru da li je određena firma registrovana na SEF (CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura ). Ako odgovor stigne za manje od 1 sekunde (uobičajeno se ova komanda izvršava za manje od 0.5 sekundi), pretpostavlja se da SEF radi ispravno (rezultat je 100%). Ako odgovor stigne za 2-10 sekundi, umanjuje se procentualno rezultat (2 sekunde = 90%, 10 sekundi = 0%). Ako odgovor ne stigne ili stigne za više od 10 sekundi rezultat je 0%, osnosno SEF na funkcioniše. Za konačni rezultat se uzima prosek svih rezultata u okviru jednog radnog sata.

Napominjemo da ove rezultate treba uzeti sa rezervom jer je ovo veoma grub algoritam koji ne pokazuje pravi status SEF servisa. Pomenuta komanda je veoma jednostavna i nije vezana sa složenijim obradama kao što je slanje e-fakture. U praksi se pokazalo da postoje ozbiljni problemi u radu uvek kada SEF monitor pokazuje manje od 100%.