Cenovnik Wings Licenci

Cena App programa zavisi od izabranih modula, broja računara na kojima će se program koristiti, kao i broja utrošenih sati za instalaciju, obuku i podešavanje. Neophodno je kupiti osnovni modul (koji sadrži kompletnu operativu – zalihe, ulaz/izlaz, kupci, dobavljači, porezi…), dok se ostali moduli biraju po potrebi. Cene su date u evrima, bez PDV.

Naziv modula EUR
Osnovni modul 400
Osnovni modul – eksterna lokacija 100
Maloprodaja 100
Obračun PDV 90
Glavna knjiga 150
Osnovna sredstva 100
Plate 250
Proizvodnja 100
Komision 80
Kamate 80
Menice 50
Servis 100
Auto servis 200
Čuvanje guma 150
Kartice poverenja 50
Komercijalisti 100
Transfer podataka 100
Analiza 200
Transport 100
Putni nalozi 50
Dodatne licence 50
Fiskalni modul 30
AQL server 150
Web portal 450
PocketApp 80
Podrška za prenosni bar-kod terminal 150
Ekološka taksa 30
Eksport podataka za Poresku upravu 30
Android App 50
LetoDB server 50
Serije 250

Na primer, ako korisnik uzme osnovni modul (400) i glavnu knjigu (150), ukupna cena je 550. Time je kupljen program za korišćenje na jednom računaru. Ukoliko se program instalira na lokalnu mrežu sa 11 radnih stanica, dodaje se deset dodatnih licenci 10 x 50 = 500, pa je to zajedno 900. Ukoliko postoji više odvojenih lokacija, za svaku se kupuje poseban program, ali se cena osnovnog modula smanjuje na 100 (osnovni modul – eksterna lokacija). Sve ostale doplate se standardno primenjuju. Na primer, ako korisnik ima centralu i dva odvojena maloprodajna objekta sa kojima je neophodno da se razmenjuju podaci, uzimaju se sledeći moduli (bez knjigovodstva):

Centrala : osnovni modul + MP + transfer = 400 + 100 + 100 = 600
Objekat 1: o.m.ekst.lok. + MP + transfer = 100 + 100 + 100 = 300
Objekat 2: o.m.ekst.lok. + MP + transfer = 100 + 100 + 100 = 300

Ukupna cena je 600 + 300 x 2 = 1.200 evra. Imajte u vidu da je ovo samo cena softvera, bez dodatnog angažovanja. Za normalno korišćenje programa neohodna je instalacija, obuka i razna podešavanja koji se posebno naplaćuju po utrošenim satima.

 

Wings Cenovnik Cloud

Ukoliko ste platili App licencu, čuvanje programa na našem serveru (hosting) plaća se mesečno prema koloni Hosting.

Postoji i mogućnost iznajmljivanja programa. To znači da ne plaćate licencu za program, nego svakog meseca plaćate zakup programa. Cena mesečnog zakupa zavisi od broja korisnika i modula koje korisnik želi. Osnovni zakup je zakup osnovnog modula i još jednog po izboru (cene su u koloni Rent). Napredni zakup je sve ostalo (cene su u koloni Rent plus). Na primer, jedan korisnik koji koristi samo osnovni modul i MP plaća 20e mesečno. Korisnik koji želi da koristi osnovni modul, MP i GK plaća 30e. Web portal se naplaćuje 30e mesečno bez obzira na broj korisnika.

Broj korisnika se odnosi na istovremene konekcije na server. Na primer, ako kupite 3 cloud licence, to znači da 3 korisnika mogu u istom trenutku da budu u programu bez obzira odakle se konektuju. Za pristup našim cloud serverima neophodno je imati Windows operativni sistem.

Br.korisnika Hosting Rent Rent plus
1 8 20 30
2 15 30 40
3 20 40 55
4 25 50 70
5 30 60 85
6 35 70 97
7 39 80 109
8 43 90 121
9 47 100 133
10 51 110 145
11 54 119 156
12 57 128 167
13 60 137 178
14 63 146 189
15 66 155 200
svaki sledeći +3 +6 +10

 

Angažovanje

Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanja, …) kod korisnika je 25 evra po satu, bez PDV. Korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze dobijaju popust na angažovanje od 28%, pa je za njih cena sata 18 evra. Konsultantske usluge, manje izmene programa, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena naplaćuju se 50% skuplje. Ukoliko je korisnik van Beograda i Niša, računa se i vreme provedeno u putu po važećem cenovniku. Ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat. Izmene programa se posebno dogovaraju, a cene su od 25-40e po satu, u zavisnosti od složenosti. Korisniku je na raspolaganju i naša služba za podršku koju može kontaktirati telefonom ili mailom. Telefonske konsultacije se naplaćuju po utrošenom vremenu. Konsultacija dužine do 5 minuta se računa kao jedna konsultacija i obeležava se kao T. Duže konsultacije se računaju kao i svako drugo angažovanje i obeležavaju slovom W.

Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje fiksne podrške. Korisnik uz fakturu dobija i specifikaciju sa pregledom fakturisanog angažovanja. Koriste se sledeće oznake:

P – Standardno angažovanje kod korisnika 25,0e (18e sa popustom)
W – Dorade programa, rad na podacima ili slične aktivnosti 25,0e (18e sa popustom)
I – Intervencije koje se ne naplaćuju 0,0e
H – Hitne intervencije ili van radnog vremena 37,5e (27e sa popustom)
S – Posebne dorade programa po narudžbini 37,5e (27e sa popustom)
T – Telefonske konsultacije *

 

U cenu fiksne podrške ulazi do 6 telefonskih/mail konsultacija mesečno. Konsultacija se smatra razgovorom do 5 minuta i evidentira se na specifikaciji kao 1T. Ukoliko firma ima više od 6 telefonskih konsultacija, svaka naredna se plaća kao angažovanje od 5 minuta. Na primer, ako ste imali 18 konsultacija, to će na specifikaciji pisati kao 18T, a pošto 6 ulazi u fiksnu podršku, plaća se 12T (12 x 5 min = 60 minuta), što je 1W (sat klasičnog angažovanja).

Van radnog vremena (8-17 radnim danima, 9-15 subotom) je dostupan dežurni telefon za hitne intervencije. Svako angažovanja se tada naplaćuje po H tarifi (27e za redovno plaćanje po satu). Firma koja koristi podršku van radnog vremena plaća za taj mesec fiksnu podršku 30 umesto 10e.

Fiksna podrška se plaća za mesec u kome se podrška koristi na bilo koji način: telefonske/mail konsultacije, posete naših saradnika, korišćenje web servisa, WingsNet, itd. Određene usluge se ne naplaćuju. To su do tri telefonske konsultacije, učitavanje podataka o partnerima sa sajta NBS, učitavanje obaveza, kamatnih stopa, skidanje novih verzija programa, kursna lista, baza znanja.

Na primer:

Ang	Cena	U pretplati
------------------------------------------
3 T	0	0
6 T	10	10
18 T	28	25
1 I	10	10
1 W	28	25
4 W	82	70

 

Opšti uslovi korišćenja Wings proizvoda i usluga

Ovaj tekst sadrži opšte uslove za korišćenje softverskih proizvoda firme Wings. Softverski proizvodi podrazumevaju računarske programe, uključujući instalacione medije, uputstva za upotrebu i prateću dokumentaciju (u daljem tekstu Softver). Licenca je dozvola za korišćenje Softvera koju korisnik dobija od Wingsa. Da bi koristili bilo koji Wings proizvod, morate biti saglasni sa svim uslovima iz ovog teksta.

LICENCA – Wings zadržava isključivo pravo svojine nad svojim proizvodima. Programi i prateća dokumentacija su zaštićeni Zakonom i ne smeju se kopirati i dalje distribuirati. Wings izdavanjem licence daje korisniku neekskluzivno vremenski neograničeno pravo upotrebe instaliranog softvera na predviđenom broju računara, u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu. Wings ima obavezu instalacije dogovorenih modula softvera u skladu sa licencom. Korisnik ima obavezu obezbeđivanja tehničkih preduslova za instalaciju softvera. Korisnik nema pravo da bez pismene dozvole Wingsa prenese licencu na treće lice, da radi reverzni inženjering softvera ili baze podataka, kao i instalaciju softvera na računare koji nisu obuhvaćeni licencom. Korisnik je dužan da prijavi Wingsu svaku izmenu u upotrebi koja izlazi iz okvira predviđenog licencom. Korisnik ima pravo da pravi rezervne kopije programa i podataka, pri čemu se takve kopije ne smeju koristiti na računarima koji izlaze iz okvira licence.

INSTALACIJA MODULA – Prilikom instalacije korisnik bira module programa koje želi da koristi. Na osnovu instaliranih modula Wings pravi profakturu koju šalje korisniku. Korisnik u roku važenja profakture uplatom ili na neki drugi način potvrđuje da želi da koristi instalirane module, na osnovu čega Wings kreira odgovarajuću fakturu za te module. Ukoliko korisnik u periodu važenja profakture prijavi da ne želi da koristi neki modul, on se deinstalira, a profaktura stornira.

GARANCIJA – Wings garantuje da će softver funkcionisati kao što je navedeno u priloženom uputstvu za korišćenje. U suprotnom, Wings se obavezuje da isporuči ispravljenu verziju softvera. Pri tom korisnik snosi eventualne dodatne troškove intervencije (putni troškovi i slično). Wings ni na koji način ne odgovara za eventualne posledice korišćenja softvera, kao ni za eventualne indirektne posledice ostalih havarija uključujući hardverske kvarove, viruse, oštećenja podataka i sl. Garancija je vremenski ograničena na tri godine od dana instalacije programa. Garancija za namenski naručene aplikacije se posebno ugovara.

TEHNIČKA PODRŠKA – Korisnik ima pravo na korišćenje tehničke podrške u formi intervencije na terenu, telefonskih konsultacija, konsultacija e-mailom, preuzimanje novih verzija, kao i ostalih usluga koje su dostupne u tom trenutku. Tehnička podrška pomaže korisniku u rešavanju problema vezanih za korišćenje programa. Wings nije dužan da interveniše u slučaju problema koji se ne odnose na funkcionisanje programa i koji su pod kontrolom korisnika (neispravna knjiženja i sl). Korisnik je dužan da radi redovan backup svojih podataka. Svaka usluga se naplaćuje po važećem cenovniku na dan pružanja usluge.

IZMENE SOFTVERA – Wings zadržava pravo izmene softvera bez prethodne najave. Pri tom korisnik nema obavezu instalacije izmenjenih verzija softvera. Wings nema obavezu menjanja softvera po zahtevima korisnika i svaki takav zahtev mora biti predmet posebnog dogovora.

CENE – U cenu softvera nije uračunato angažovanje (instalacija, obuka, podešavanje, izmene softvera..). Korisnik plaća angažovanje po važećem cenovniku na osnovu specifikacije koju dobija jednom mesečno. Wings zadržava pravo izmene cenovnika, pri čemu se obavezuje da korisnika obavesti o izmeni cenovnika najmanje 30 dana pre njegove primene mailom ili preko web sajta. Korisnik ima pravo da naknadno dokupi pojedine module programa ili licencu za dodatne radne stanice.

OSTALO – Wings se obavezuje da sve podatke korisnika čuva kao poslovnu tajnu.