Cenovnik Wings licenci

Cena App programa zavisi od izabranih modula, broja računara na kojima će se program koristiti, kao i broja utrošenih sati za instalaciju, obuku i podešavanje. Neophodno je kupiti osnovni modul (koji sadrži kompletnu operativu – zalihe, ulaz/izlaz, kupci, dobavljači, porezi…), dok se ostali moduli biraju po potrebi. Cene su date u evrima, bez PDV.

Naziv modula EUR
Osnovni modul 400
Osnovni modul – eksterna lokacija 100
Maloprodaja 100
Obračun PDV 90
Glavna knjiga 150
Osnovna sredstva 100
Plate 250
Proizvodnja 100
Komision 80
Kamate 80
Menice 50
Servis 100
Auto servis 200
Čuvanje guma 150
Kartice poverenja 200
Komercijalisti 100
Transfer podataka 100
Analiza 200
Transport 100
Putni nalozi 50
Dodatne licence 50
E-fiskalizacija 100
E-fakture 150
E-knjigovodstvo 100
AQL server 150
Web portal 450
PocketApp 80
Podrška za prenosni bar-kod terminal 150
Ekološka taksa 30
Eksport podataka za Poresku upravu 30
Android App 50
LetoDB server 50
Serije 250
Web portal (mesečno iznajmljivanje) 30

Na primer, ako korisnik uzme osnovni modul (400) i glavnu knjigu (150), ukupna cena je 550. Time je kupljen program za korišćenje na jednom računaru. Ukoliko se program instalira na lokalnu mrežu sa 11 radnih stanica, dodaje se deset dodatnih licenci 10 x 50 = 500, pa je to zajedno 900. Ukoliko postoji više odvojenih lokacija, za svaku se kupuje poseban program, ali se cena osnovnog modula smanjuje na 100 (osnovni modul – eksterna lokacija). Sve ostale doplate se standardno primenjuju. Na primer, ako korisnik ima centralu i dva odvojena maloprodajna objekta sa kojima je neophodno da se razmenjuju podaci, uzimaju se sledeći moduli (bez knjigovodstva):

Centrala : osnovni modul + MP + transfer = 400 + 100 + 100 = 600
Objekat 1: o.m.ekst.lok. + MP + transfer = 100 + 100 + 100 = 300
Objekat 2: o.m.ekst.lok. + MP + transfer = 100 + 100 + 100 = 300

Ukupna cena je 600 + 300 x 2 = 1.200 evra. Imajte u vidu da je ovo samo cena softvera, bez dodatnog angažovanja. Za normalno korišćenje programa neohodna je instalacija, obuka i razna podešavanja koji se posebno naplaćuju po utrošenim satima.

 

Cene angažovanja

Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanja, …) kod korisnika je 40 evra po satu, bez PDV. Korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze dobijaju popust na angažovanje, pa je za njih cena sata 30 evra. Konsultantske usluge, izmene programa, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena koštaju 50 evra (40 evra sa popustom). Ukoliko je korisnik van Beograda, Novog Sada i Niša, računa se i vreme provedeno u putu po važećem cenovniku. Ako je potrebna intervencija kod korisnika, minimalno vreme za naplatu je 1 sat (ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat). Korisnik može koristiti telefonsku ili mail podršku. Takve konsultacije se naplaćuju po utrošenom vremenu. Konsultacija dužine do 5 minuta se računa kao jedna konsultacija i obeležava se kao T. Duže konsultacije (preko 15 minuta) se računaju kao i svako drugo angažovanje i obeležavaju slovom W.

Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje fiksne podrške. Korisnik uz fakturu dobija i specifikaciju sa pregledom fakturisanog angažovanja. Koriste se sledeće oznake:

P – Standardno angažovanje kod korisnika 40e (30e sa popustom)
W – Obuka, rad na podacima ili slične aktivnosti 40e (30e sa popustom)
I – Intervencije koje se ne naplaćuju
H – Hitne intervencije ili van radnog vremena 50e (40e sa popustom)
S – Posebne dorade programa po narudžbini 50e (40e sa popustom)
T – Telefonske konsultacije *

U cenu fiksne podrške ulazi do 6 telefonskih/mail konsultacija mesečno. Konsultacija se smatra razgovorom do 5 minuta i evidentira se na specifikaciji kao 1T. Ukoliko firma ima više od 6 telefonskih konsultacija, svaka naredna se plaća kao angažovanje od 5 minuta. Na primer, ako ste imali 18 konsultacija, to će na specifikaciji pisati kao 18T, a pošto 6 ulazi u fiksnu podršku, plaća se 12T (12 x 5 min = 60 minuta), što je 1W (sat klasičnog angažovanja).

Naše radno vreme je 8-17 radnim danima, 9-15 subotom. Van radnog vremena je dostupan dežurni telefon za hitne intervencije. Svako angažovanja se tada naplaćuje po H tarifi (40e za redovno plaćanje po satu).

Fiksna podrška se plaća za mesec u kome se podrška koristi na bilo koji način: telefonske/mail konsultacije, posete naših saradnika, korišćenje web servisa, WingsNet, itd. Određene usluge se ne naplaćuju. To su do tri telefonske konsultacije, učitavanje podataka o partnerima sa sajta NBS, učitavanje obaveza, kamatnih stopa, učitavanje zakonskih parametara, skidanje novih verzija programa, kursna lista, korišćenje baze znanja.

Na primer:

Ang	Cena Cena-Pop Napomena
-------------------------------------
3 T   0
6 T	10	10   
18 T	50	40   6T + 12T = 6T + 1W
1 I	0	 0
1 W	50	40   10e + 30e
3 W  120   100   10e + 3x30e

Korišćenje WingsNeta (transfer i e-fakture) naplaćuje se po broju poslatih dokumenata. Ukoliko je poslato do 500 dokumenata mesečno, plaća se samo fiksna podrška. Svakih narednih 500 dokumenata se plaća 3e. Na primer, ako je korisnik poslao 1.500 dokumenata, platiće 10e podršku i 3e ×3 = 6e korišćenje WingsNeta. Do sada smo naplaćivali samo slanje transfera, od 1. maja 2023. će biti naplaćivano i slanje drugih dokumenata preko WingsNeta.

Korišćenje web portala i servisa se takođe naplaćuje po broju upita. Do 50.000 upita ulazi u fiksnu podršku, a svakih 50.000 preko toga se naplaćuje 3e. Na primer, ako korisnik u toku meseca napravi 250.000 upita, platiće 10e podršku i 4 x 3e = 12e korišćenje web servisa.

Faktura za angažovanje se pravi na kraju svakog meseca i korisnicima šalje do desetog u narednom mesecu, a korisnik treba da je plati do datuma valute (obično 20. u mesecu). Prilikom fakturisanja se gleda da li je korisnik izmirio sve prethodne obaveze. Ako jeste, odobrava se popust na angažovanje.

Plaćanje je u dinarima, po kursu NBS koji se određuje zaokruženjem prodajne cene EUR na 0.5 dinara.

Cenovnik cloud usluga

Ukoliko ste platili App licencu, čuvanje programa na našem serveru (hosting) plaća se mesečno prema broju korisnika prema koloni Hosting.

Postoji i mogućnost iznajmljivanja programa (rent). To znači da ne plaćate licencu za program, nego svakog meseca plaćate zakup programa. Cena mesečnog zakupa zavisi od broja korisnika i modula koje korisnik želi. Osnovni zakup je zakup osnovnog modula i još jednog po izboru (cene su u koloni Rent). Napredni zakup je sve ostalo (cene su u koloni Rent plus). Na primer, jedan korisnik koji koristi samo osnovni modul i MP plaća 30e mesečno. Korisnik koji želi da koristi osnovni modul, MP i GK plaća 40e. Web portal se naplaćuje 30e mesečno bez obzira na broj korisnika.

Broj korisnika se odnosi na istovremene konekcije na server. Na primer, ako kupite 3 cloud licence, to znači da 3 korisnika mogu u istom trenutku da budu u programu bez obzira odakle se konektuju. Za pristup našim cloud serverima neophodno je imati Windows 1o i noviji operativni sistem. Dodatne informacije o cloud usluzi možete pročitati ovde.

Br.korisnika Hosting Rent Rent plus
1 11 30 40
2 19 40 52
3 25 49 63
4 31 58 74
5 37 67 85
6 42 74 94
7 46 80 102
8 50 86 110
9 54 92 118
10 58 98 126
11 61 103 133
12 64 108 140
13 67 113 147
14 70 118 154
15 73 128 161
svaki sledeći +4 +5 +7

 

Izmene programa

Korisnici mogu tražiti određene izmene programa u skladu sa svojim potrebama. Pošto primamo ogroman broj zahteva, Wings ne može garantovati vreme za koje će zahtev biti odrađen, kao i da će uopšte biti prihvaćen. To zavisi od mnogo faktora: da li se uklapa u postojeću strukturu programa, da li je interesantan drugim korisnicima, koliko ga je tehnički moguće izvesti i slično. Više detalja možete naći na ovom linku.

Neophodan uslov za prihvatanje zahteva jeste da korisnik izmiri sve svoje obaveze prema Wingsu. 

Kako naplaćujemo usluge

Wings jednom mesečno pravi fakture za svoje usluge i licence i to šalje korisnicima na osnovu naše posebne evidencije. U tu evidenciju se upisuje svako angažovanje, uključujući dolazak na teren, telefonska konsultacija i slično. Takođe se upisuje registracija svakog modula. Ovaj dnevnik možete i sami videti iz programa, tako što izaberete opciju Ostalo/Informacije/Kartica angažovanja:

Korišćenjem ove opcije možete proveriti evidenciju za vašu firmu. Po isteku meseca se na osnovu ove evidencije za angažovanje automatski se generišu elektronske fakture i šalju na vašu mail adresu. Svaka faktura je digitalno potpisan PDF fajl. Fakture se obično šalju 1-5. u narednom mesecu. Ukoliko ste izmirili vaše obaveze iz prethodnog perioda, na iznos fakture se odobrava popust.

Ukoliko ste u toku meseca imali registraciju novih modula, dobićete odvojeno i profakturu za registrovane module. Kada platite iznos na profakturi, Wings kreira i šalje vam fakturu istog dana. Ako ne želite da koristite modul, potrebno je da se samo isključi (pozovite podršku ako ne možete ovo da odradite samostalno) i profaktura će biti stornirana. Ovaj sistem se bazira na profakturama jer omogućavamo korisniku da pre kupovine isproba modul i vidi da li je primeren njegovim potrebama. Faktički korisnik registracijom dobija demo verziju, a plaćanjem se proces zaključuje i ispostavlja se faktura za novi modul.

 

Opšti uslovi korišćenja Wings proizvoda i usluga

Ovaj tekst sadrži opšte uslove za korišćenje softverskih proizvoda firme Wings. Softverski proizvodi podrazumevaju računarske programe, uključujući instalacione medije, uputstva za upotrebu i prateću dokumentaciju (u daljem tekstu Softver). Licenca je dozvola za korišćenje Softvera koju korisnik dobija od Wingsa. Da bi koristili bilo koji Wings proizvod, morate biti saglasni sa svim uslovima iz ovog teksta.

LICENCA – Wings zadržava isključivo pravo svojine nad svojim proizvodima. Programi i prateća dokumentacija su zaštićeni Zakonom i ne smeju se kopirati i dalje distribuirati. Wings izdavanjem licence daje korisniku neekskluzivno vremenski neograničeno pravo upotrebe instaliranog softvera na predviđenom broju računara, u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu. Wings ima obavezu instalacije dogovorenih modula softvera u skladu sa licencom. Korisnik ima obavezu obezbeđivanja tehničkih preduslova za instalaciju softvera. Korisnik nema pravo da bez pismene dozvole Wingsa prenese licencu na treće lice, da radi reverzni inženjering softvera ili baze podataka, kao i instalaciju softvera na računare koji nisu obuhvaćeni licencom. Korisnik je dužan da prijavi Wingsu svaku izmenu u upotrebi koja izlazi iz okvira predviđenog licencom. Korisnik ima pravo da pravi rezervne kopije programa i podataka, pri čemu se takve kopije ne smeju koristiti na računarima koji izlaze iz okvira licence.

INSTALACIJA MODULA – Prilikom instalacije korisnik bira module programa koje želi da koristi. Na osnovu instaliranih modula Wings pravi profakturu koju šalje korisniku. Korisnik u roku važenja profakture uplatom ili na neki drugi način potvrđuje da želi da koristi instalirane module, na osnovu čega Wings kreira odgovarajuću fakturu za te module. Ukoliko korisnik u periodu važenja profakture prijavi da ne želi da koristi neki modul, on se deinstalira, a profaktura stornira.

GARANCIJA – Wings garantuje da će softver funkcionisati kao što je navedeno u priloženom uputstvu za korišćenje. U suprotnom, Wings se obavezuje da isporuči ispravljenu verziju softvera. Pri tom korisnik snosi eventualne dodatne troškove intervencije (putni troškovi i slično). Wings ni na koji način ne odgovara za eventualne posledice korišćenja softvera, kao ni za eventualne indirektne posledice ostalih havarija uključujući hardverske kvarove, viruse, oštećenja podataka i sl. Garancija je vremenski ograničena na tri godine od dana instalacije programa. Garancija za namenski naručene aplikacije se posebno ugovara.

TEHNIČKA PODRŠKA – Korisnik ima pravo na korišćenje tehničke podrške u formi intervencije na terenu, telefonskih konsultacija, konsultacija e-mailom, preuzimanje novih verzija, kao i ostalih usluga koje su dostupne u tom trenutku. Tehnička podrška pomaže korisniku u rešavanju problema vezanih za korišćenje programa. Wings nije dužan da interveniše u slučaju problema koji se ne odnose na funkcionisanje programa i koji su pod kontrolom korisnika (neispravna knjiženja i sl). Korisnik je dužan da radi redovan backup svojih podataka. Svaka usluga se naplaćuje po važećem cenovniku na dan pružanja usluge.

IZMENE SOFTVERA – Wings zadržava pravo izmene softvera bez prethodne najave. Pri tom korisnik nema obavezu instalacije izmenjenih verzija softvera. Wings nema obavezu menjanja softvera po zahtevima korisnika i svaki takav zahtev mora biti predmet posebnog dogovora.

CENE – U cenu softvera nije uračunato angažovanje (instalacija, obuka, podešavanje, izmene softvera..). Korisnik plaća angažovanje po važećem cenovniku na osnovu specifikacije koju dobija jednom mesečno. Wings zadržava pravo izmene cenovnika, pri čemu se obavezuje da korisnika obavesti o izmeni cenovnika najmanje 30 dana pre njegove primene mailom ili preko web sajta. Korisnik ima pravo da naknadno dokupi pojedine module programa ili licencu za dodatne radne stanice.

OSTALO – Wings se obavezuje da sve podatke korisnika čuva kao poslovnu tajnu.