AKCIZNI PROIZVODI

PRIPREMNE RADNJE
Prvo treba otvoriti akcizne artikle u evidenciji artikala. Pri tom za svaki artikal treba upisati odgovarajuću akcizu i porez (na primer, A20). Ukoliko se ovi podaci ne pojavljuju u stavkama artikla, uključite ih u sistemskim opcijama. U Porezima otvorite porez A20 za promet akciznih proizvoda. Ukoliko prodaju akciznih proizvoda obavljate uvek u posebnom dokumentu, treba otvoriti takav tip dokumenta u Tipovima dokumenata:

OZNAKA………. AKC
NAZIV……….. Akcizna roba
POREZ NA IZNOS.. A20
……………. OBRAČUNAT
POREZ NA RAZLIKU 0
……………. OBRAČUNAT
PRIKAZUJE SE…. A20
POREZ NA USLUGE. 0
NUDI SE POREZ… –
ZALIHE………. –
NUDE SE CENE…. PRODAJNE

Ukoliko se akcizni proizvodi prodaju zajedno sa ostalim proizvodima, onda treba staviti da je obračunat porez 0, a „Nudi se porez“ iz artikala.

ULAZ
Ulaz robe za proizvode koji podležu plaćanju akcize se nešto razlikuje od ulaza standardnih artikala. Kao prvo, za ulaz takvih proizvoda treba otvoriti poseban registrator koji ima tip „B-MEŠOVITO“. U ovakvom registratoru se može raditi i ulaz neakciznih proizvoda, čak i u okviru jedne ulazne fakture, ali to svakako treba izbegavati zbog kasnijeg knjiženja. Akcizni artikli se otvaraju kao i svi drugi, s tim što treba u polje AKCIZA upisati iznos akcize, a u polje za porez A20. Podrazumeva se da je porez A20 već otvoren. Dokumenta u ulazu se normalno unose. Pri unosu stavki se za nabavnu cenu uzima cena BEZ poreza. Na primer, artikal može koštati u nabavci 120 dinara, od čega je 20 dinara porez. U ovom slučaju treba uneti za cenu 100 dinara, a desno se za porez automatski upisuje 20 procenata. Ukoliko na fakturi nije posebno odvojen porez ili su zadate vrednosti umesto jediničnih cena, koristi se kalkulator za cene (F8). On omogućava da se iznosi unose u drugoj jedinici mere i da se na osnovu iznosa dobiju jedinične cene. Primetite da se u ovom kalkulatoru mogu proizvoljno unositi podaci, pri čemu se ostali automatski računaju. Po završenom unosu artikala treba ući u opciju PRETHODNO PLAĆEN POREZ i proveriti sumarne vrednosti plaćenog poreza. Ukoliko se porez ne plaća dobavljaču, nego SUC (prilikom uvoza), uključuje se opcija POS.KNJIŽENJE i bira se odgovarajući dobavljač. Ako postoje zavisni troškovi, treba i njih uračunati. Na primer, transport može biti 10 dinara. Tako je ukupan iznos ulazne fakture 130 dinara.

Zatim se radi kalkulacija. U kalkulaciji možete uneti podatke o razlici u ceni, prodajnoj ceni bez poreza ili prodajnoj ceni sa porezom. Zatim se kalkulacija normalno upisuje. Na primer, neka je razlika u ceni 10 dinara:

+ nabavna cena 100.00
+ zavisni troškovi 10.00
————————–
Ukupna nabavna cena 110.00
+ razlika u ceni 10.00
————————–
Cena bez poreza 120.00
+ porez 24.00
————————–
Cena sa porezom 144.00

Primetite da se u kalkulaciji nigde ne pominje prethodno plaćeni porez – on je „izbijen“ iz nabavne cene. Takođe, zalihe se zadužuju po ceni BEZ poreza (120), a cena sa porezom samo olakšava izradu kalkulacije.

IZLAZ I OSTALA DOKUMENTA
Već je bilo reči kako se organizuje izlazna faktura. U stvari, ona veoma liči na običnu fakturu za krajnjeg korisnika: Roba se iskazuje bez poreza, a na kraju se na sve dodaje porez. Sva ostala dokumenta (interni prenosi, nivelacije, …) se koriste na isti način: iz akciznih artikala je izbačen porez i oni se mogu tretirati kao i ostali artikli, pri čemu se uvek na kraju dodaje porez od 20 procenata.

Postoji i mogućnost da se ulaz i izlaz vode SA ukalkulisanim porezom, ali ovo rešenje nije najisoravnije, a i nije jednostavno.