APP čuva podatke u bazi razvrstane po godinama: za svaku godinu postoji poseban folder sa svim podacima. Tako se u folderu za 2010. godinu nalaze sve fakture iz 2010. svi izvodi itd.

Neke evidencije se koriste u više godina i tada je važno da se podaci unose u tačno jednoj godini. Pri prelasku iz jedne u drugu godinu ponekad je neophodno odlaganje prelaska na novu bazu. Na primer, program za plate za 2010. godinu treba da sadrži sve obračune za 2010. godinu. Ali, problem je što se obračun za decembar radi do 30.01.2011. a tada je nova godina već otvorena. Zato se koristi opcija za kopiranje podataka preko clipboarda. Na taj način se podaci kopiraju iz jedn u drugu godinu.

Veoma je važno da se evidencija plata (i ostalih sličnih modula) vodi samo u jednoj godini istovremeno. Zato se uvodi aktivacija modula. Za jednu firmu, aktivan je samo jedan modul za plate (u jednoj godini), a u ostalima se dobija poruka da modul nije aktiviran. Ovo se može izmeniti komandom „Aktiviranje modula“, čime se automatski deaktivira prethodna godina. Ovde možete naći više detalja.