App omogućava da se zajedno sa ulazno/izlaznim dokumentima kreiraju i odgovarajući nalozi za ambalažu. Ceo postupak se izvodi u nekoliko koraka. Prvo treba u Sistemske opcije/Podešavanje programa/Artikli uključiti opciju AMBALAŽA i u polje desno uneti prefiks registratora internih naloga gde će se upisivati nalozi za ambalažu. Ukoliko taj registrator ne postoji, treba ga posebno otvoriti.

Zatim treba pregledu zaliha upisati artikle – ambalažu. Na primer, „Flaša“, „Kutija“, „Paleta“ itd. Obavezno je da se svaki od tih artikala označi tipom L-Ambalaža.

Sledeći korak je definisanje ambalaže za željene artikle. Na primer, ukoliko želite da za artikal „Pivo 0.3“ definišete flašu kao odgovarajuću ambalažu, u pregledu artikala aktivirate komandu Alt-F7, pa ambalaža. U dobijenu tabelu se unese stavka o ambalaži. Na primer, ako svako komad artikla zahteva jedan komad ambalaže, unosi se artikal „Flaša“ i količina 1. Za svaki artikal se može uneti proizvoljan broj ambalaža – recimo, pivo se može pakovati u flaše, pa flaše u kutije, kutije u palete itd. Na primer, ako želite da unesete podatak da se za 10 flaša daje jedna kutija, unesite sledeće stavke:

Flaša 1 kom
Kutija 10 kom

Sledeći korak je potpuno automatizovan – svaki dokument će automatski generisati odgovarajući nalog za ambalažu. Recimo, ukoliko se kupcu izda 20 flaša piva (faktura), program automatski pravi interni nalog iz magacina u pridruženi magacin kupca koji sadrži 20 flaša i 2 kutije. Svaka izmena osnovnog dokumenta menja i nalog sa ambalažom.

Nalozi za ambalažu se kreiraju iz sledećih dokumenata:

NA OSNOVU             KREIRA SE NALOG
---------------------------------- --------------------------------
Ulaz.fak. od dob. DOBAVLJAC    u M1 Int.nal. DOBAVLJAC -> M1
Izl.fak kupcu KUPAC        iz M1 Int.nal. M1 -> KUPAC
Int.nal. M1 -> M2         Int.nal. M1 -> M2

Koriste se sledeće komande:

 • Definisanje ambalaže: na artiklu se aktivira komanda Alt-F7 i izabere opcija „Ambalaža“. Tu se komandom F2 definiše redom ambalaža za taj artikal za određenu količinu. Komandama F3 i F4 se mogu brisati i menjati već definisane stavke.
 • Koristi se za ambalažu: ovaj izveštaj daje sve artikle gde se izabrani artikal koristi kao ambalaža.

NAPOMENA: Ambalaža se u originalnom dokumentu moze stampati sledecom sekvencom:

%COMMAND a := GetAmbDoc (“I”)      // “F” za fakture
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%a[i,1]% %Tk(a[i,2])% %Tc(a[i,3])%
%COMMAND i := i+1
%ENDDO