Evidencija analitike u okviru konta. Za izabrani konto, daje se spisak svih analitičkih kartica. Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Pregled analitičke kartice.

F5 – Kartica izabranog partnera

F6 – Kartice izabranog partnera po svim kontima.

Shift-F6 – Saldo izabranog partnera po svim kontima.

F7 – Traženje partnera po šifri, PIB-u ili proizvoljnom podatku.

F8 – Pregled analitike po izabranom kontu

Shift-F8 – Pregled svih kartica sa saldom po zadatom uslovu.

Ctrl-F8 – Uporedni pregled analitike sa operativnom analitikom. Ispisuju se samo stavke kod kojih se razlikuje saldo. Opcija SEL.KONTA umesto knjiženja na tekućem kontu uzima knjiženja na svim selektovanim kontima. Kod UF se uzima datum PDV (ako je unet), ne datum samog dokumenta.

F10 – Štampanje IOS obrazaca za tekućeg ili sve partnere po kontu. IOS se daje samo za partnere koji su imali promet na kartici u GK. Moguće je definisati sledeće parametre:

DATUM IOS-A – Do kog datuma se traži IOS
TIP IOS-A – Jedan od četiri izgleda IOS-a
ZA SVE PART – Da li se ios radi za sve ili samo za tekućeg partnera
STAVKE – Da li će u IOS ući samo otvorene ili sve stavke. Može se izabrati i opcija „Po vezi“ koja za zatvaranje koristi polje VEZA.
SALDO >= – IOS se radi samo za kartice gde je saldo veći od zad.iznosa
DOK.IZ OPER. – Da li se IOS radi na osnovu broja dokumenta iz operative. Na primer, ako je u pitanju knjiženje izlazne fakture, uzima se broj fakture, a ne opis tavke u nalogu.
ŠIRINA POZIVA – Koliko znakova se uzima iz opisa za poziv na broj dokumenta. Na primer, ako u opisu piše 123/11.12.07, a ovaj parametar se podesi na 3, na IOS-u će za ovaj dokument pisati samo 123. Ovo se koristi prilikom vezivanja stavki – stavke koje imaju isti poziv na broj se prvo zatvaraju.