POTRAŽIVANJA, MENICE I LIMITI – Ovaj izveštaj za tekući datum daje stanje potraživanja, dospela potraživanja, limite i menice po svakom kupcu. Opciono se kupci mogu filtrirati po visini limita ili po pokrivenosti limita menicama. U izveštaju se posebno označavaju kupci koji su pokriveni limitom (procenat ili „+“), kao i menice koje su poslate na naplatu.