ANALIZA KUPACA

Korišćenjem ove opcije mogu se analizirati potraživanja od kupaca. Tabela se može sortirati po bilo kojoj koloni komandom F6. Dugovi se računaju na osnovu otvorenih zaduženja u karticama, ali se opciono može zadati uključivanje i profaktura. Podaci se generišu komandom F9, a u help liniji piše kada su generisani zadnji put. Tabela sadrži podatke od zadnjeg generisanja. Osnovna ideja je da se definišu kriterijumi na osnovu kojih se lako može proceniti koliko je neki kupac „dobar“. Svaki kriterijum ima svoju listu bodova, pri čemu korisnik samostalno zadaje bodovanje. Trenutno postoje četiri kriterijuma koja se mogu bodovati.

Tabela može sadržati sledeće kolone:

FAKTURIS. – Ukupno fakturisano
NAPLAĆENO – Ukupno naplaćeno
DUGUJE – Ukupan dug kupca
DOSPELO – Dospeo dug
KASNI – Broj dana od najstarije neplaćene fakture
VALUTA – Datum najstarije neplaćene fakture
TOTAL – Ukupan broj poena

PROMET – Prosečni mesečni promet (fakurisano) / broj poena. Na primer, ako je za prva 4 meseca fakturisano 40.000, PROMET = 10.000. Komandom F8 se može zadati na primer sledeća tabela poena:

Do: 1000 poena: 0
Do: 4000 poena: 1
Do: 6000 poena: 2
Do: 8000 poena: 3
Do: 10000 poena: 5
Do: 15000 poena: 6
Do: 20000 poena: 9
Do: 30000 poena: 10
Do: 40000 poena: 12
Do: 999999 poena: 15

DUGxDAN – Dug po danima / broj poena. Ovaj parametar pokazuje koliko dugo i u kom iznosu je kupac dugovao. Na primer, ako nije plaćena faktura vrednosti 1.000 sa valutom od pre 30 dana, zatim od 500 od pre 10 dana, kupac duguje:

1.000 x 30 + 500 x 10 = 35.000

Parametar se prikazuje u hiljadama, pa je u ovom slučaju rezultat 35. Ovaj parametar se može čitati kao „dugovao je 35.000 jedan dan“ ili „dugovao je 3.500 10 dana“, što je ekvivalentno.
Primer tabele za bodovanje:

Do: 0 poena: 7
Do: 20 poena: 3
Do: 1000 poena: -1
Do: 3000 poena: -2
Do: 4000 poena: -3
Do: 5000 poena: -4
Do: 10000 poena: -5
Do: 20000 poena: -6
Do: 100000 poena: -7
Do: 9999999 poena: -8

BROJ FAK. – Broj izdatih faktura za period. Kupci koji imaju više faktura imaju veći broj poena. Primer bodovanja:

Do: 1 poena: 1
Do: 4 poena: 2
Do: 8 poena: 3
Do: 12 poena: 4
Do: 15 poena: 5
Do: 20 poena: 6
Do: 25 poena: 7
Do: 30 poena: 8
Do: 35 poena: 9
Do: 1000 poena: 10

UTISAK – Poeni za utisak prema kupcu. Ukoliko je neki kupac bitan za firmu, bez obzira na ostvaren promet, ovaj kriterijum služi da mu se dodele dodatni bodovi.

OZNAKA – Oznaka kupca
KLASA – Rabatna klasa
LIMIT – Limit
IZD.FAK – Broj izdatih faktura
FAK.STA – Broj stavki na fakturama
KOM.FAK – Broj komada fakturisano
TEŽ.FAK – Težina fakturisanih artikala
ZAP.FAK – Zapremina fakt. artikala
NEP.FAK – Broj neplaćenih faktura
BR.POV – Broj povraćaja – storna
ZAD.FAK – Zadnja faktura
PRV.NEP – Najstarija neplaćena
ZAD.NEP – Zadnja neplaćena faktura

Koriste se sledeće komande:

Shift-F3 – Brisanje svih oznaka sa kupaca.

Alt-F4 – Izmena klase kupaca na osnovu broja poena. Zadaje se interval poena i svi kupci koji imaju poene u tom intervalu dobijaju određenu klasu.

F6 – Sortiranje tekuće kolone

F7 – Traženje kupca. Traženje se može započeti i prostim kucanjem naziva kupca ili dela naziva.

F8 – Ocenjivanje kupca. Ova komanda se moze aktivirati samo na kolonama koje daju ukupan promet i prosečno kašnjenje.

F9 – Generisanje podataka i ocena za sve ili izabranog kupca. Može se izabrati računanje podataka samo za tekućeg kupca ili za sve kupce. Opcija UKLJUČI PROFAKTURE određuje da li će se u dugovima naći i profakture, a opcija DEVIZNI IZNOSI omogućava da se dobiju devizni iznosi.

F10 – Izveštaji o prodaji po kupcu.

Ctrl-F10 – Izbor kolona koje se prikazuju u tabeli.

Enter – Kartica kupca

Tab – Označavanje kupca

Sh-Tab – Suspendovanje kupca.

Alt-O – Dnevnik kontakta sa kupcem

Alt-P – Pregled podataka za kupca