Ovaj modul se koristi za analizu prodaje ili potrošnje određenih artikala. Krajnji cilj može biti narudžbenica na osnovu koje se popunjavaju zalihe. Većina kolona u tabeli je informativna i daje neke podatke o artiklu. Na osnovu tih kolona može se ručno ili automatski popuniti kolona NARUČI koja sadrži količinu koju treba naručiti. Osim ove kolone, tabela sadrži i uobičajene kolone za selektovanje artikala, NAZIV ARTIKLA, STANJE (trenutno stanje u izabranom magacinu), NAR.KOL. je prethodno naručena količina, MIN.KOL je procenjena minimalna količina koju magacin može da ima. Ukoliko stanje artikla padne ispod minimalne, količina se prikazuje crvenom bojom. MAX.KOL je slične namene, samo ograničava količinu sa gornje strane. ANALIZ.PERIOD je period u kome se analizira prodaja. U kolonama BEZ ZALIHA i SA ZALIHAMA je ukupan broj dana u kojima nije bilo/bilo je određenog artikla. UK.ULAZ je količinski ukupan ulaz za artikal, UK.IZLAZ ukupan izlaz, MES.PROS je mesečni prosek izlaza. Ovde treba imati na umu važnu činjenicu: prosek se računa u odnosu na broj dana kada je artikal postojao na zalihama, pa će artikal koji je bio na zalihama samo jedan dan i prodato je 10 komada imati mesečni prosek od 300 komada. MES.MAX i MES.MIN su mesečni maksimum i minimum potrošnje. POS.ULAZ je količina koja je ušla po poslednjem ulazu, a DAT.P.U. je datum tog poslednjeg ulaza.

U nastavku se nalaze slični podaci, ali sa prefiksom PR – radi se o podacima o prethodnom periodu. Na primer, u okviru tekućih podataka nalaze se podaci od 01.01.97 – 30.07.97, a u prethodnom periodu se čuvaju podaci o prošloj godini. Ovi podaci se i dalje mogu koristiti, ali je preporučljivije koristiti novu mogućnost analize prethodne godine.

Za svaki artikal se zadaju koeficijenti OC, LT i SS koji se koriste za računanje potrebnih količina OIL metodom.

U tabeli se, osim standardnih naredbi za brzo traženje artikala, mogu koristiti i sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog artikla.

F3 – Brisanje svih količina u narudžbini.

F4 – Analiza podataka o prodaji. Aktiviranjem ove opcije se popunjavaju sve kolone tabele na osnovu prodaje u zadatom periodu. Treba zadati vremenski interval, kao i vrste dokumenata koje će biti uzete u obzir prilikom analize. Urađena analiza ostaje trajno u bazi do sledeće analize. Opcija INTELIGENTAN PROSEK određuje kako će biti sračunata prosečna prodaja: ako je opcija uključena, uzima se u obzir period u kome nije bilo prometa tog artikla, a ako je isključena računa se prost prosek. Ukoliko se zada interval koji obuhvata i deo prošle godine, uzimaju se podaci iz prethodne godine. NAPOMENA: Kada se zada vremenski period, program uzima sve popise u početnom periodu, a sve kasnije samo uzima razliku između stare i nove količine. Obratite pažnju na ovo ukoliko analizirate veći period od tekuće godine.

Shift-F4 – Kopiranje tekućih podataka o prodaji u podatke o prethodnom periodu.

Alt-F4 – Zamena vrednosti u koloni. Ova operacija se može koristiti samo u nekim kolonama i služi za promenu vrednosti u čitavoj koloni. Na koloni TIP.ART ova komanda služi za automatsko određivanje klase za naručivanje, kao i SS OIL parametra. Komanda radi tako što za svaki artikal poredi prosečnu mesečnu prodaju sa vrednostima iz tabele i na osnovu toga upisuje nove tipove artikala. Onda se na osnovu toga iz tabele upisuje odgovarajući SS OIL parametar.

Ctrl-F4 – Izračunavanje procenta prodaje i označavanje najprodavanijih artikala. Ova komanda za svaki artikal računa procenat prodaje u odnosu na sve artikle (na primer, ako je ukupno prodato 1000 komada svih artikala, a tekućeg artikla 23, rezultat je 2.3 procenta. Opciono se zadaje procenat najprodavanijih artikala koje treba posebno označiti. Tada se pravi rang lista svih artikala po prodaji i selektuju se redom artikli do zadatog procenta.

F5 – Brza kartica izabranog artikla.

Ctrl-F5 – Brza kartica sa podešavanjem parametara.

Shift-F5 – Štampanje izveštaja o analizi prodaje, sa izborom kolona, selekcijom artikala i OIL parametara.

Alt-F5 – Uporedni pregled prodaje u tekućoj i prethodnoj godini.

F6 – Kopiranje željenih količina u narudžbenicu. Na osnovu unetih podataka automatski se kreira odgovarajuća narudžbenica.

Shift-F6 – Kreiranje narudžbenice, ali samo za artikle izabranog dobavljača. Ukoliko se narudžbenica kreira, anuliraju se sve naručene količine.

Alt-F6 – Kreiranje posebnih narudžbenica za svakog dobavljača.

Ctrl-F6 – Import artikala za naručivanje u formi <šifra> <količina>.

F7 – Selekcija artikala na osnovu tipa.

Alt-F7 – Definisanje alt.šifara, funkcijski tasteri…

Ctrl-F7 – Izmena selekcije artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla na osnovu bilo kog podatka.

F8 – Automatsko naručivanje. Pomoću ove opcije se izračunava predlog nabavke artikala. Unose se opcije i na osnovu njih se kreira predlog nabavke. Prvo se unosi skup artikala koji se analiziraju: to može biti tekući artikal, svi artikli, svi označeni ili neoznačeni. Zatim se unosi količina koju treba naručiti STANJE x 3 znači da se naručuje trenutna količina pomnožena sa tri. Bolji primer je PROSEK x 2 koji označava popunjavanje zaliha za dva meseca po prosečnoj potrošnji. ODUZMI NARUČENO je opcija koja omogućava da se ranije naručene količine izuzmu iz nabavke. DODAJ REZERVISANO uzima u obzir rezervacije po profakturama koje se tako dodaju na već naručenu količinu. PRETHODNI PERIOD se koristi tako što se za „prosek“ uzimaju i podaci iz tabele koji se odnose na prethodni period. Opcija PROSEK VEĆI OD MAX omogućava da se izbegnu artikli sa nerealno visokim prosekom. Na primer, ako je jedan artikal bio veoma kratko na zalihama, njegov mesečni prosek će biti visok. Ova opcija omogućava da se u takvim slučajevima umesto proseka stavi maksimalna prodata količina. Opcija KRITIČNA KOLIČINA ima sličnu namenu: svi artikli koji su na zalihama bili kraće od navedene vrednosti se ne uzimaju u obzir. Ukoliko se uključi opcija OGRANIČI NA MAX.KOL svaka količina za naručivanje veća od MAX.KOL biće smanjena na MAX.KOL.

Rezultat rada ove opcije su količine koje se predlažu za nabavku na osnovu zadatog pravila za nabavku.

Shift-F8 – Konverzija proizvoda u sirovine. Svi artikli koji su označeni sa „korišćenje sastavnica“ se konvertuju u odgovarajuće sirovine na osnovu sastavnica.

Alt-F8 – Preuzimanje rezervacija sa profaktura u količinu za rezervisanje.

Ctrl-F8 – Popunjavanje kolone „naručeno do“ na osnovu aktivnih narudžbenica.

F9 – Izračunavanje minimalnih i maksimalnih količna. Za jednu od ove dve kolone, kao i za izabrani skup artikala, može se zadati min/max količna kao procenat od proseka, od tekućeg stanja, minimuma ili maksimuma svakog artikla. Opciono se može zadati zaokruženje dobijenog rezultata.

Shift-F9 – Markiranje svih artikala sa količinom ispod minimalne.

F10 – Izbor magacina.

Alt-F10 – Pregled stanja artikla po magacinima.

Ctrl-F10 – Podešavanje kolona u tabeli za nabavku.

Alt-F – Podešavanje broja zamrznutih kolona.

Alt-T – Podešavanje traženja artikala

Alt-P – Unos napomene vezane za svaki artikal

Ctrl-P – Štampa napomene vezane za svaki artikal

Ctrl-K – Selekcija po klasama za naručivanje.

Ctrl-Tab – Brisanje svih markera.

Alt-Z – Prikazivanje zamena za artikal.