Program omogućuje da se za svaki artikal definiše proizvoljan broj dodatnih atributa koji bliže određuju artikal po nekom svojstvu. Na primer, ako je jedan od artikala hard disk, atributi mogu biti „brzina“, „kapacitet“, „proizvođač“ i slično. Ova opcija omogućava da se za svaku vrstu artikla definiše neograničen broj dodatnih atributa. Definisani atributi za svaku vrstu važe i za sve podvrste. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Upis novog atributa. Zadaje se ime atributa, zatim se određuje da li je globalan i da li je obavezan unos. Globalni atributi važe za sve vrste artikala i automatski se pojavljuju u svim vrstama, ako se unesu za jednu vrstu. Obavezan unos označava da se mora uneti zadati podatak.

F3 – Brisanje atributa

F4 – Izmena podataka za atribut

Ctrl-F6 – Import podataka iz XLS fajla. Treba spremiti XLS u sledećem formatu:

Artikal Kapacitet Proizvođač
A003 10TB ASUS
A002 20TB WD

Prva kolona mora da sadrži šifru artikla a ostale kolone sadrže redom atribute i njihove vrednosti. Sve vrednosti se učitavaju odjednom.

F9 – Učitavanje podataka iz datoteke. Datoteka u svakom redu mora imati šifru artikla i vrednost atributa razdvojenih tabom. Učitavaju se podaci za tekući atribut. Na primer:

0123      Plavo
12115    Žuto
8876      Zeleno

Enter – Zadavanje tabele mogućih vrednosti. Komandama F2, F3 i F4 se mogu unositi i menjati vrednosti, a komandama „+“ i „-“ se može menjati njihov redosled. Komandom F6 se može izmeniti redosled svih vrednosti po abecednom redu.

+“ – Pomeranje atributa na dole. Globalni atributi moraju biti ispred svih lokalnih atributa.

“ – Pomeranje atributa na gore.