AUTOMATI ZA DOPUNU

Automati za dopunu 063/064 kredita se instaliraju kod korisnika i na osnovu prodaje se dobija izvestaj u CSV formatu koji se ucitava u App. Generisanje prof/faktura se obavlja ovako:

– Otvori se poseban registrator prof/fak za takva dokumenta i OBAVEZNO se na njemu oznaci neki magacin koji se ne koristi za prodaju.

– U Artiklima se za svaki automat otvori U-artikal sa sifrom koja predstavlja serijski broj automata, a nazivom koji ce se pojavljivati na fakt. Na primer, „Dopuna prepaid automat 002345“.

– Za izbor kupca se može koristiti ID kupca iz CSV specifikacije. Neophodno je uneti šifru kupca koja je ista kao ID i sve stavke će se automatski pripajati izabranom kupcu.

STARI SISTEM:
– Svaki automat se dodeli nekom pridruzenom magacinu. Na primer, u pregledu zaliha F10, F10, pa se direktno unese kolicina 1 u zeljenom magacinu.

NOVI SISTEM:
– Na svakom artiklu-automatu se u polju DOPUNA KORISNIK izabere partner i objekat, a u polju REGISTRATOR se upiše prefiks registratora u koji će se upisivati dokumenta.

– U polju K1 i K2 se redom mogu upisati rabati za MTS i Mobtel.

– Startuje se opcija za generisanje dokumenata. Ona učitava parametre: gde su CSV fileovi (zadaje se dir), rabat za MTS i Mobtel, sta se generise, u koji registrator i tip dokumenta. Posle toga se generisu dokumenta.

– Ukoliko zelite da se podaci o specifikaciji kopiraju iz profaktura u fakture, treba ukljuciti opciju Ostalo/Sis.opcije/Prof/Kopiranje nap.iz prof u fak.

– Opcija LOK.CSV označava da se lokacija aparata (odnosno kupac kome će se fakturisati usluga) nalazi u CSV fajlu. Šifra kupca iz CSV fajla se mora poklopiti sa šifrom partnera, a može se zadati i na nivou objekta: šifra objekta je šifra partnera, a u polju REGISTRATOR se može opciono zadati registrator profaktura ili faktura.

– Opcija LOGOVANJE ispisuje u izveštaju redom svaki automat za koji se generiše faktura.

– Opcija TEST analizira sve fajlove, ali ne generiše fakture. Ova opcija je korisna za proveru podataka u fajlovima.

– Opcije DATUM FAKTURE i DATUM VALUTE određuju pod kojim će se datumom keirati faktura i sa kojim datumom valute.

Posle podešavanja parametara se iz CSV fajla učitavaju podaci o prodaji, pri čemu se pravi posebna profaktura/faktura za svaki automat. Ako kupac ima više automata, za svaki će se praviti posebna faktura.