BILANSNI IZVEŠTAJI

Ova opcija služi za izradu bilansnih izveštaja. Koriste se sledeće komande:

Enter – Rad sa pojedinačnim bilansnim izveštajem.

F2 – Kreiranje novih bilansa. Zadaje se naziv, period za koji se radi bilans i tip bilansa (za mikro preduzeća ili pun bilans). Program kreira sve bilansne izveštaje koji su potrebni za izabrani tip firme. Svi generisani izveštaji čine jednu grupu izveštaja.

F3 – Brisanje pojedinačNog izveštaja.

F4 – Generisanje svih izveštaja iz grupe.

Ctrl-F4 – Izmena podataka za svaki izveštaj.

F5 – Štampa svih izveštaja iz grupe.

F6 – Eksport izveštaja u HSF.

F9 – Digitalno potpisivanje PDF datoteke. Potrebno je izabrati PDF datoteku i program će korišćenjem digitalnog sertifikata potpisati tu datoteku.

Alt-F1 – pregled izmena na bilansu

Z – Zaključenje bilansa. Posle ovoga nisu moguće izmene na bilansu.