DNEVNIK BLAGAJNE

Svaka blagajna može sadržati proizvoljan broj blagajničkih dnevnika. Dnevnik se otvara na početku rada sa blagajnom, a zatvara se na kraju rada.

F2 – Kreiranje novog blagajničkog dnevnika. Za svaki dnevnik se unosi BROJ BLAGAJNE (redni broj), DATUM, PRETHODNO STANJE i OPIS (proizvoljan komentar).

F3 – Prazan blagajnički dnevnik se može izbrisati ovom komandom.

F4 – Izmena podataka za blagajnički dnevnik.

F5 – Štampanje rekapitulacije dnevnika u izabranom periodu.

ENTER – Ulazak u stavke blagajničkog dnevnika.

„Z“ – Zaključavanje dnevnika. Posle ove operacije dnevnik se ne može menjati, pa je treba primenjivati pri zaključivanju blagajne na kraju dana.