Ovaj modul služi za evidenciju reversa za gume koje se sezonski čuvaju. Svi reversi se dele po registratorima koji se otvaraju za svako mesto/magacin na kome će se gume čuvati. Prvo je potrebno otvoriti registratore.

gum1

Za to se koriste komande F2, F3 i F4. Unosi se šifra, naziv registratora i registrator faktura koji će se koristiti za kreiranje faktura za čuvanje guma. Moguće je menjati redosled registratora komandama „+“ i „-„. Registrator se može naći kucanjem dela šifre ili naziva. Enter ulazi u registrator i prikazuje sve reverse u izabranom registratoru.

U tabeli reversa može se naći željeni revers kucanjem njegovog broja. Za rad sa reversima koriste se i sledeće komande:

F2 – Upis reversa i prijem nove gume na čuvanje. Prvo treba uneti podatke o korisniku, datum reversa, kao i ime osobe koja je primila gume, lokaciju na kojoj će biti čuvane. Opciono se može uneti i cena čuvanja, ako se razlikuje od standardnog cenovnika. Posle unosa guma možete uneti napomenu (na primer, „jedna felna je oštećena“).

gum2

Zatim se pritiskom na taster Space ulazi u unos pojedinačnih guma:

gum-3

U ovoj tabeli se redom unose sve gume. Ukoliko su sve gume jednake, možete uneti samo jednom podatke i staviti odgovarajući broj. U suprotnom komandom F2 možete uneti svaku gumu posebno. Komanda F3 briše unetu stavku, a F4 služi za izmenu. Komandom F6 možete kopirati stavku i tako uštedeti vreme za unos. Prilikom unosa podataka možete uneti svako polje ili iskoristiti tabelu prethodno unetih podataka. Ako na primer pritisnete ENTER na praznom polju „proizvođač“, dobićete listu svih proizvođača koji su ranije uneti. Sličan sistem radi za sva polja.

F3 – Brisanje reversa. Revers se ne može brisati ako je razdužen ili je kreirana faktura.

F4 – Izmena  reversa. Revers se ne može menjati ako je razdužen ili je kreirana faktura.

Ctrl-F4 – pomeranje reversa u drugi registrator.

F5 – Revers za primljene gume

Sh-F5 – Potvrda o vraćanju guma

F6 – Kreiranje fakture za čuvanje guma. Cena za čuvanje guma se zadaje u sistemskim opcijama na godišnjem nivou, za jednu gumu. Prilikom pravljenja fakture se uzima broj dana od kreiranja reversa i računa se proporcionalni deo cene zadat za godinu. Moguće je kreiranje i jedne fakture za više reversa: komandom TAB seletujte više reversa i aktivirajte F6. Ukoliko u polju felna piše „-“ smatra se da je guma bez felni i tada se uzima prva cena. Ukoliko bar jedna guma ima felnu, za sve gume se primenjuje cena 2.

Sh-F6 – Štampanje fakture za čuvanje guma.

F7 – Selekcija reversa po uslovu. Aktiviranjem komande se dobija forma koju treba popuniti željenim uslovom:

gum3

Zatim se od svih reversa izdvajaju oni koji ispunjavaju zadati uslov. Uslov se poništava ponovnim pritiskom na F7.

F8 – Vraćanje guma sa čuvanja. Evidentira se datum vraćanja i revers dobija oznaku „V“.

F9 – Finansijska kartica korisnika

F10 – Razni izveštaji.

Alt-F1 – Pregled istorijata izmene reversa. Ovde se može videti ko je i kada kreirao, brisao ili menjao revers.

Alt-W – Kopiranje tekućeg reversa. Ova opcija se koristi kada želite da napravite novi revers koji je sličan nekom koji je već unet.