Za svaku grupu ili pojedinačnog korisnika se mogu definisati prava pristupa pojedinim operacijama u programu. Tabela za definisanje sadrži sve opcije koje je moguće kontrolisati. Tasterom Space se može naizmenično menjati pravo pristupa na „√“ (dozvoljen pristup) ili „x“ (zabranjen pristup). Ako stavka ne sadrži nikakvu oznaku, podrazumeva se da je pristup dozvoljen. Osim pobrojanih opcija programa, na dnu liste se nalaze i ostali elementi kojima se reguliše pristup programu: magacini, profakture, fakture, … Ako se unese deo teksta stavke, kursor se pomera na prvu stavku koja sadrži taj tekst.
Mogu se koristiti sledeće komande:

F3 – Briše se oznaka sa tekuće stavke

Ctrl-F3 – Brišu se sva prava pristupa

F5 – Štampanje svih prava pristupa

F7 – Traženje prava po zadatom stringu.

Sh-F7 – Traženje sledećeg pojavljivanja.

F8 – Prikazivanje svih/samo naslovnih stavki

Alt-W – Snimanje prava pristupa u cliboard

Alt-R – Učitavanje prava pristupa iz clipboarda

 

KARTICE PARTNERA

– Ukoliko želite da korisniku zabranite kompletan pristup u kartice partnera, isključite „KUPCI, DOBAVLJAČI, OSTALO/Kartice partnera“, „KARTICE PARTNERA/Uvid u iznos stavki“ i „KARTICE PARTNERA/Pregled kartica pridruženih partnera“.
– Ukoliko želite da korisnik vidi kartice, ali da ne vidi iznose, uključite „KUPCI, DOBAVLJAČI, OSTALO/Kartice partnera“, a isključite „KARTICE PARTNERA/Uvid u iznos stavki“.
– Ukoliko želite da korisnik vidi samo iznose u karticama svojih kupaca, isključite „KUPCI, DOBAVLJAČI, OSTALO/Kartice partnera“, a uključite „KARTICE PARTNERA/Pregled stavki pridruženog partnera“. Ova kombinacija se koristi i kada želite da komercijalista vidi kartice samo svojih kupaca, s tim što onda u podešavanjima za komercijalistu treba da se unese korisničko ime tog komercijaliste koje koristi za ulazak u program.

 

FAKTURE

– „Izmena/brisanje faktura današnjeg datuma“ i „Izmena/brisanje realizovanih faktura“

 

IZVEŠTAJI

– Prava pristupa se definišu nad svim selektovanim izveštajima. Korisnik i dalje može da pristupi svim izveštajima u bazi, ukoliko mu je to dozvoljeno.

 

PREGLED PROFAKTURA/OTPREMNICA/FAKTURA

App ima mogućnost da određenim korisnicima zabrani pregled prof/otp/faktura na osnovu osobe koja je kreirala dokument, komercijaliste na dokumentu i statusa kupca. U profakturama i fakturama postoje sledeća prava pristupa:
Dozvoljen pregled svih faktura (korisnik)       (1)
Dozvoljen pregled svih faktura (stat.kupca)     (2)
Dozvoljen pregled svih faktura (komercijalista) (3)
Sva tri prava kad su uključena znači da nije aktiviran sistem. Ako je pravo isključeno, aktiviran je sistem i korisnik neće videti sva dokumenta. Ako se isključi pravo (1), korisnik će videti samo fakture koje je sam kreirao. Ostale neće moći da vidi, niti da obavi bilo koju operaciju nad njima. Ako se isključi pravo (2), korisnik će videti samo fakture koje imaju status kupca koji je vidljiv za tog korisnika. Ostale fakture neće videti. Pravo (3) dozvoljava prgled samo faktura na kojima je kao komercijalista označen tekući korisnik. Ako su isključena i prava (1) i (2) i (3), program proverava sva tri i pristup dokumentu je moguć samo ako sva tri uslova vrate pozitivan rezultat.
Prava zadata u fakturama važe i u otpremnicama, a potpuno isti sistem važi i u profakturama.

 

ZABRANE KOD FAKTURISANJA

U App, u Sistemske opcije  / Podešavanje programa / Fakture / ZABRANE KOD TESTA KUPACA postoji skup mogućih zabrana koje se peimenjuju kod kreiranja fakture:
( ) Suspendovan kupac 
( ) Blokiran kupac 
(x) Kupac ima dospeo dug 
( ) Kupac nema garanciju 
(x) Kupac je probio finansijski limit
( ) Kupcu je istekla licenca
Sve ove zabrane važe na nivou celog App, odnosno za sve programe u toj kopiji App.
NAPOMENA: pomenute zabrane ne važe za korisnika sa sistemskim pravima!
 
Ukoliko se desi da je ipak nekim korisnicima potrebno dozvoliti kreiranje faktura, bez obzira na uključene zabrane kod testa kupaca, onda se u pravima za tog korisnika isključi, odnosno zabrani (stavi X ispred) pravo pod nazivom Aktivan sistem za proveru kupaca. U tom slučaju će korisniku prilikom kreiranja fakture biti prikazano upozorenje, ali neće biti blokiran, odnosno ipak će moći da snimi fakturu.