DEVIZNE FAKTURE

Devizne fakture se otvaraju kao poseban registrator u izlaznim fakturama. Obavezno je da se uključi opcija DEV.FAKTURE i u polju TIP DOKUMENTA izabere opcija DEV.FAK. Tip dokumenta treba da ima uključenu opciju „DEVIZNI FAKTOR“. U Formatima brojeva treba podesiti stavku „devize cena“ na željeni format. Maksimalna preciznost je 4 decimale za cenu. Posle ovoga se sve cene kucaju u devizama, a dinarski iznos se dobija množenjem sa kursom. Faktura se dalje knjiži u dinarima u kartici artikala i u kartici kupca.