Dokumenta u programu, kao i knjiženja u glavnoj knjizi mogu se podeliti na određene klase – sektore, projekte, tipove troskova itd. Sve ove podele zovemo DIMENZIJE. U ovoj opciji treba navesti spisak svih mogućih dimenzija, a kasnije se za svako knjiženje zadaje na koje se dimenzije odnosi. Posle toga se mogu dobiti razni izveštaji „preseći“ po dimenzijama. Za svaku dimenziju se zadaje opis i šifra.

Komande za rad sa dimenzijama:

F2 – Upis nove dimenzije. Za svaku se mogu zadati šifra, naziv, skraćeni naziv, elementi i sl.

F3 – Brisanje dimenzije

F4 – Izmena dimenzije

F5 – Razni izveštaji po dimenzijama

ENTER – Pregled stavki po dimenziji. U tabeli stavki mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Upis nove stavke. Ukoliko se uključi opcija KLJUČ, stavka se tertira kao ključ sa automatskom raspodelom. Opcija BEZ KNJIŽENJA služi za unos stavki na koje se ništa ne knjiži, nego služe kao nadređeni naziv grupe dimenzija.

F3 – Brisanje stavke

F4 – Izmena stavke. Mogu se menjati svi podaci osim šifre.

F8 – Definisanje raspodele za izabrani ključ. Ako se neka stavka definiše kao ključ, komanda F8 služi za raspodelu po ključevima. Na primer, ako su definisane dimenzije:

Beograd
Niš
Novi Sad

Sada se može definisati ključ na primer naziva „Raspodela po broju zaposlenih“. Posle komande F8 dobija se tabela sa prethodne tri dimenzije i sada se mogu uneti procenti za raspodelu:

Beograd    70
Niš        20
Novi Sad   10

Sada se kod knjiženja u GK može umesto oznake dimenzije uneti oznaka ključa i komandom ALt-T „razbiti“ stavka na tri od kojih svaka povlači određeni deo troška.