Ova opcija služi za raspoređivanje (distribuciju) artikala po zadatim distributivnim centrima. Moguće je definisati više distribucija, pri čemu svaka ima memorisane pripadajuće magacine/objekte i za svaki objekat registrator internih naloga u koji se upisuje nalog za prenos. Prvo se mora definisati distribucija komandama F2, F3 i F4. Zatim se pritiskom na Enter ulazi u distribuciju. Sve izmene na dobijenoj tabeli se memorišu. Dalje se mogu koristiti sledeće komande:

Space – Izmena tabele koja se prikazuje: Prodata količina u zadatom intervalu, raspodeljena količina, trenutna količina, trenutna količina uvećana za raspodelu.

F2 – Dodavanje nove kolone – objekta u tabelu.

Ctrl-F2 – Raspodela. Na osnovu unetih podataka za svaku kolonu se kreira jedan interni nalog za prenos iz izabranog centralnog magacina u filijalu. Pri tom se može zadati datum tog naloga i smer u kome treba raditi prenos: iz centrale u pobrojane objekte ili obrnuto.

F3 – Brisanje kolone

Ctrl-F3 – Brisanje svih unetih podataka

F4 – Zadavanje opsega datuma za podatke o prodaji. Ovi podaci se uzimaju iz generisane analize.

F6 – Zadavanje registratora internih naloga za svaki objekat.

F7 – Selekcija po vrsti artikala

F8 – Automatska raspodela zadate količine. Ova opcija zadate količine procentualno raspodeljuje na osnovu prodaje u zadatom intervalu i trenutnog stanja svake filijale.

Ctrl-F8 – Za izabrani magacin se racuna prodaja (VP+MP) u zadatom intervalu. Zatim se uzima magacin iz pregleda sa najvecom kolicinom i iz njega se radi prenos u ciljni magacin, sve dok se ne popuni kompletna količina. Ako posle prvog magacina nije sve popunjeno, uzima se drugi magacin itd.

F9 – Redosled pomeranja kursora (neutralno, na dole ili na desno).

F10 – Učitavanje količina za raspodelu iz magacina. Količine se mogu menjati i ručno.

Shift-F10 – Preračun količine za raspodelu po zadatoj formuli.