Ovom opcijom se upisuju novi artikli u evidenciju. Uneti podaci su zajednički za sve magacine.  U zavisnosti od sistemskih podešavanja, za svaki artikal se mogu voditi sledeći podaci:

Vrsta artikla – Vrsta artikla.

Naziv artikla – Ukoliko artikal sa unetim nazivom već postoji, pojaviće se upozorenje, ali će biti dozvoljen nastavak rada. To znači da možete imati više artikala sa različitim imenom, ukoliko vam je to neophodno. Ipak, ovo treba izbegavati.

Dodatni naziv – Alternativni naziv artikla: može se staviti dodatni naziv, naziv koji koristi neki od dobavljača ili bilo kakav potreban komentar.

Šifra artikla – šifra artikla. Niz simbola koji označavaju šifru artikla. Proverava se da li već postoji uneta ista šifra. NAPOMENA: program podržava kompletan rad sa artiklima bez šifriranja. U tom slučaju se artikli biraju na osnovu naziva. To znači da ne morate koristiti šifre artikala. Važno je znati da ne postoji opasnost od „mešanja“ artikala sličnog naziva, jer program interno čuva posebne šifre za svaki artikal. Pri unosu šifre može se zadati simbol „!“ koji automatski daje interni ID broj artikla i upisuje ga u šifru.

Jedinica mere – Oznaka jedinice mere. Osim osnovne, može se zadati i alternativna jedinica mere koja se posebno koristi u izabranim objektima. Pri tome se zadaje naziv alternativne jedinice i količina alternativne u osnovnoj jedinici mere.

Osnovna jedinica mere – Zadaje se osnovna jedinica mere i koeficijent. Na primer, ako se artikal prodaje na 300g, onda se stavlja da je osnovna jedinica kg, a koeficijent je 0.3.

Namena artikla – Polje namenjeno opisu namene artikla, ali se može koristiti i u druge svrhe.

Zamena za artikal – Ovde se može upisati šifra artikla za koji je zamena tekući artikal. Na primer, ako se upiše C0001, to znači da je tekući artikal zamena za artikal C0001.

Carinska tarifa – Carinska tarifna grupa artikla. Ovaj podatak se bira iz posebne tabele. Ukoliko se ne zada tarifa, dobija se spisak tarifa iz koga se može birati željena tarifa. Ukoliko se zada tarifa koja ne postoji u tabeli, automatski se aktivira unos nove carinske tarife.

Akciza po jedinici mere – Akciza po jediničnom artiklu. Ovde se unosi akciza za jedinicu unete mere, ne osnovne. Na primer, ako je akciza za 1 kg kafe 120 din, a u pitanju je pakovanje od 100g, za akcizu se unosi 12 dinara.

Klasa za naručivanje – Šifra klase za naručivanje. Na osnovu ove oznake se kasnije u narudžbini mogu selektovati artikli određene klase. Na primer, traženi artikli, srednje i malo traženi i slično.

Referentna cena – Podatak koji slobodno popunjava korisnik – ne koristi se na drugim mestima. Može se koristiti za cenu dobavljača ili nešto slično. Pored osnovne, postoji mogućnost unosa nabavne i prodajne referentne cene. Sve ove cene su zajedničke za sve magacine, tj. vezane su za artikal.

Min.količina – Minimalna preporučena količina artikla na lageru. Koristi se prilikom nabavke.

Max.količina – Maksimalna preporučena količina artikla na lageru.

Opt.količina – Optimalna količina zaliha.

OC/LT/SS – Parametri artikla za automatsku nabavku. OC (Order Cycle) je ciklus poručivanja, LT (Lead Time) je vreme od poručivanja do dostave, a SS (Safety Stock) su sigurnosne zalihe. Sve se zadaje u decimalama, gde je 0.05 = 1 dan. Više detalja možete pročitati na ovom linku.

Napomene – Bilo kakva napomena u vezi artikla.

Bar-kod – bar-kod artikla.

Pakovanje – Broj koji označava broj jediničnih artikala u jednom pakovanju – može se koristiti za preračunavanje broja paketa i sl.

Težina pakovanja – Težina artikala u jednom pakovanju.

Bruto težina pakovanja – Bruto težina pakovanja.

Zapremina pakovanja – Zapremina artikla u jednom pakovanju.

Transportno pakovanje/težina – Količina artikala u transportnom pakovanju i težina tog pakovanja.

Pozicija u magacinu – Oznaka pozicije artikla u magacinu.

Taksa – Ukoliko se plaća taksa na promet artikala, ovde se upisuje iznos takse po jedinici mere.

Porez – Kod maloprodaje se ovde upisuje skraćenica maloprodajnih poreza. Svaka prodavnica može imati svoje poreze (na primer, prodavnice van Beograda ne plaćaju gradsku taksu). Ako se drugačije ne navede, sve prodavnice koriste istu tabelu poreza. Međutim, ako se u evidenciji magacina označi da prodavnica ima lokalni porez, u ovo polje se upisuje „lokalni porez“ i on važi samo za jednu prodavnicu.

Konto – Za svaki artikal se opciono može odrediti konto na kome će se knjižiti.

Ne skida se količina – ova opcija služi kao oznaka da se količina artikla ne skida automatski kod kreiranja odgovarajućeg dokumenta (ulaz ili izlaz). Ova opcija se koristi kod specifičnih roba ili usluga.

Plan izlaza – Planirana potrošnja artikla na godišnjem nivou.

Koeficijent sirovina – Za svaki proizvod se može uneti koeficijent koji se kasnije koristi prilikom raspodele sirovina na gotove proizvode.

Koeficijenti – Koeficijenti za razne obračune vezane za svaki artikal.

Maksimalni popust – Maksimalni popust koji artikal može imati. AKo se zada veći popust, program ga automatski smanjuje na zadati. Ukoliko je vrednost 0, popust nije ograničen. Ukoliko se unese -1, ne odobrava se bilo kakav popust.

Tip artikla – Dodeljuje se određeni tip artikla.

Rok plaćanja – Za artikal se može vezati rok plaćanja. Kasnije se na osnovu ovoga može odrediti rok plaćanja fakture.

Sezona – Za svaki artikal se može vezati oznaka sezone, na osnovu čega se kasnije mogu dobiti razni izveštaji.

Proizvođač – Proizvođač artikla.

Uvoznik – Uvoznik artikla.

Zemlja porekla – Zemlja porekla

Dobavljač – Dobavljač artikla.

E-dopuna – Unosi se korisnik aparata za e-dopunu, kao i prefiks registratora u kome se generišu fakture. Ovi podaci se unose samo kada je tip artikla definisan kao U-Usluge. Ukoliko se za ime partnera unese „-„, podrazumeva se da aparat nije dodeljen ni jednom partneru.

Atributi – Za svaki artikal se mogu uključiti oznake Akcija, Novo, Rasprodaja, Preporuka ili Povoljno.