DOSPELA POTRAŽIVANJA SA KOMERCIJALISTIMA – Izveštaj o dospelim potraživanjima sa poslednjim komercijalistom koji je izdao fakturu. Datum dospeća je datum najstarije neplaćene fakture.