DUGOVANJA U ROBI PO USLOVU – Za izabranog komercijalistu i zadati broj dana daje se spisak kupaca-dužnika koji imaju neplaćene dospele fakture sa dospećem većim ili manjim od zadatog broja dana.