Ova opcija se koristi za rad sa e-fakturama i nalozima za isporuku.

Slanje e-faktura – Slanje tekuće fakture na WingsNet. Poslate fakture se označavaju slovom „e“ posle broja. Ukoliko je faktura poslata, ispisuje se upozorenje pre slanja.

Pregled poslatih e-faktura – Pregled poslatih faktura. Fakture se mogu videti ili izbrisati (ukoliko ih primalac nije pročitao sa WingsNeta).

Kreiranje ulazne fakture – Ova opcija na osnovu izlazne fakture kreira ulaznu i upisuje je u clipboard.

Slanje e-naloga za isporuku – Ova opcija šalje nalog za isporuku robe na WingsNet. Može se koristiti samo ako je uključen modul za transport.

Pregled poslatih e-naloga – Pregled poslatih naloga za isporuku.

Realizacija i potvrda naloga – Izborom ove opcije se sa WingsNeta učitavaju sve potvrde naloga za slanje, koriguju se količine u odnosu na prvobitne i realizuju se nalozi.