EKOLOŠKA TAKSA – SASTAV ARTIKLA

Ukoliko se artikal sastoji iz više delova od kojih neki imaju različite ekološke takse, ova opcija služi za definisanje sastavnih delova artikla i odgovarajućih težina i tarifa. Koriste se sledeće komande:

F2 – Upis novog dela. Zadaje se naziv dela, tarifa i težina. Zbir težina svih delova po artiklu mora biti jednak težini samo artikla.

F3 – Brisanje dela.

F4 – Izmena podataka o delu.