U ovoj tabeli se nalaze svi magacini, prodavnice, komisioni i sl. Tabela sadrži pregled svih magacina koji se koriste, kao i osnovnih podataka o njima.

F2 – Upis novog magacina u evidenciju. Upisuju se sledeći podaci:
– Naziv magacina – proizvoljan niz simbola,
– Adresa magacina
– Šifra-oznaka magacina,
– Tip magacina (VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, …). Na osnovu ovog podatka se kasnije na određen način vode robne kartice u magacinu. Na primer, ako se za neki magacin izabere NAB.CENE, magacin će se voditi po prosečnim nabavnim cenama.
– Eksterni magacin. Ukoliko se vodi magacin koji ne pripada korisniku (konsignacija i sl.), može se izabrati opcija „eksterni magacin“.
– Poseban porez. Ukoliko je u zalihe ukalkulisan porez na promet (na primer, prodavnica), onda se ovom opcijom određuje da li se koristi standardna tabela poreza koju dele svi magacini ili je za izabrani objekat potrebno voditi posebnu evidenciju. Posebna evidencija se vodi, na primer, ukoliko je magacin lociran van Beograda i ne plaća se taksa na promet proizvoda vezana za Beograd.
– Nivelacija nabavne cene. Određuje da li u nivelacijama u okviru magacina treba uzimati u obzir i promenu nabavne cene.
– Alternativne jedinice mere. Da li će se u magacinu koristiti osnovne ili alternativne jedinice mere.
– Valuta. Određuje valutu koja će se primenjivati za cene u izabranom magacinu.
– Sektor – ukoliko je magacin dodeljen odgovarajućem sektoru
– Opština – za svaki magacin se može vezati opština na osnovu koje se kasnije računa porez.
– Zabrana upisa PC – za ovaj magacin kalkulacije, interne kalkulacije i nivelacije neće upisivati prodajnu cenu u pregled zaliha.

F3 – Brisanje magacina iz evidencije. UPOZORENJE: zajedno sa magacinom brišu se i kompletni podaci o količinama, cenama i sl., pa ovu operaciju treba izvoditi krajnje oprezno.

Ctrl-F3 – Brisanje svih slogova za tekući magacin koji imaju količinu 0 (sistemska opcija).

F4 – Izmena podataka o magacinu.

F5 – Izveštaji o vrednosti magacina.

Ctrl-F1 – ID broj

F8 – Evidencija opština. Komandama F2, F3 i F4 se mogu uneti nazivi opština.

Alt-A – Definisanje alternativnog magacina (koristi se kod web portala).