EVIDENCIJA MALOPRODAJE

Korišćenjem ove opcije može se evidentirati prodata roba i pazari u maloprodaji. Pre unosa treba korišćenjem komande F9 definisati tipove pazara koji se javljaju (gotovina, čekovi, …). Pri tom se koriste standardne komande za unos stavki (F2, F3, F4), a komandama „+“ i „-“ se može podešavati redosled stavki. Tip pazara služi za pazare posebne namene. Na primer, pazar koji predstavlja virmanske uplate se obeležava slovom „V“. Parametar KASA se koristi ako fiskalni uređaj podržava tipove plaćanja koji ne odgovaraju definisanim tipovima pazara – ako se ovaj parametar unese, uređaju se šalje ova dodatna definicija. Parametar AUTO RAZDUŽENJE određuje da li pazar u toj valuti treba automatski razduživati u bivšoj trgovačkoj knjizi, odnosno MP KEPU. U novu MP KEP ne idu uplate.

Unos pazara se počinje izborom prodavnice za koju se unose podaci. Time se dobija spisak svih evidentiranih pazara za tu prodavnicu do sada. Svaki pazar ima svoj broj, datum kada je unet, smenu na koju se odnosi, vrednost artikala na njemu, popust i primljen novac. Ukoliko se vrednost artikala ne slaže sa primljenim novcem, ova poslednja vrednost se prikazuje u crvenoj boji. Poslednja kolona označava prodavca na koga se odnosi pazar.
Mogu se koristiti sledeće komande:

Alt-F1 – Pregled loga operacija koje su rađene na dokumentu.

F2 – Upis novog pazara.

F3 – Brisanje pazara.

F4 – Izmena pazara.

Shift-F4 – Korekcija nabavnih cena za KU.

F5 – Štampanje pazara. Dobija se izveštaj koji sadrži spisak svih prodatih artikala, količinu, prodajnu cenu i vrednost. Ukoliko je dat popust pri plaćanju, sa desne strane se u zagradama navodi originalna cena artikla. Ako je artikal dat na rate, u nastavku se daje informacija o tome. Na kraju se daje ukupan iznos, popust, iznos pazara i razlika u primljenom novcu i prodatim artiklima.

Ctrl-F5 – Specifikacija datih popusta u MP.

F6 – Rekapitulacija selektovanih evidencija po vrsti stavki (roba ili usluge).

Ctrl-F6 – Rekapitulacija pazara po robnim grupama (tipovima artikala).

F9, R – Generisanje radnog naloga na osnovu prodaje. Pomoću ove opcije se može generisati radni nalog za sve proizvode koji su prodati po tekućoj prodaji. Za sve artikle koji su označeni sa „koristi se sastavnica“ se na osnovu sastavnica generiše radni nalog i trebovanje pod istim datumom koje „pravi“ željene proizvode. Ukoliko je radni nalog već generisan, ova komanda briše oznaku za generisan nalog, ali sam nalog ostaje.

Alt-M – Dodela prodavca izabranom pazaru.

Alt-W – Kopiranje pazara u clipboard.

Alt-R – Učitavanje pazara iz clipboarda.

Alt-G – Regenerisanje cena u pazaru. Učitavaju se tekuće cene, bez obzira na datum dokumenta.

Ctrl-F1 – ID broj