FAKTURISANE USLUGE – Za zadati period se daje tabela svih fakturisanih usluga, sa količinom i vrednošću. Na kraju se daje rekapitulacija po vrsti usluge. Opciono se može izabrati prikaz svih usluga, sa datumima i brojevima odgovarajućih faktura i nazivom kupaca.