FINANSIJSKI PROMET – U okviru ovog izveštaja se mogu dobiti tri različIte tabele o izdatim fakturama:

1) FAKTURISANO – Za izabrani period se daje ukupan iznos faktura po regionima. Uzimaju se podaci iz kartica partnera.

2) FAKT-POR – Ukoliko je faktura sa porezom (krajnji korisnik), daje se vrednost bez poreza.

3) RAZLIKA – Daje se razlika u ceni umanjena za eventualni rabat i porez na razliku u ceni.