FUNKCIJSKI TASTERI ZA TRAŽENJE ARTIKALA

U svim tabelama gde se artikli unose ekranski (profakture, otpremnice, dostavnice, …) moguće je osim brzog traženja po nazivu ili šifri definisati i funkcijske tastere za brzi pristup pojedinim artiklima. Stvar je u tome da se ubrza pristup nekim često korišćenim stavkama, bez potrebe da se eksplicitno bira određeni artikal. Na primer, može se definisati da kombinacija Alt-M uvek bira artikal „Smrznuta malina“. Korišćenje definicije ide u dve faze: prvo se definiše funkcijski taster. Pošto se pomeri kursor na željeni artikal, aktivira se sa Alt-F7 meni za rad sa funkcijskim tasterima. Potom se izabere opcija DEFINISANJE TASTERA i pritisne se željeni taster. Time je definisanje završeno. Opcija PREGLED F.TASTERA služi za pregled svih definisanih funkcijskih tastera i eventualno brisanje nekih definicija.

NAPOMENA: Pojedine kombinacije neće funkcionisati. Na primer, ne možete dodeliti tasteru F1 ni jedan artikal, jer je on već rezervisan u sistemu. Najbolje je koristiti kombinacije Alt-slovo (Alt-M, Alt-A, …)