GENERISANJE PODATAKA ZA FISKALNI UREĐAJ

Ova opcija služi za generisanje podataka za fiskalni uređaj. Na osnovu unetih parametara se za svaki MP objekat kreira datoteka + .DAT u kojoj je definicija podataka za kasu.

FOLDER ZA PODATKE – Folder u kome treba kreirati datoteke.

LINIJA SA PODACIMA – Koje podatke treba upisati za šifru i naziv artikla.

OZNAKA ZA P8 – Koja se oznaka stavlja za porez P8

OZNAKA ZA P18 – Koja se oznaka stavlja za porez P18

UZETI CENE – Koje cene se uzimaju po svakom artiklu

BRIŠI OZNAKE NA ARTIKLIMA – U izveštaj ulaze svi neoznačeni artikli (Ctrl-Tab, +). Opcija omogućava da se po generisanju podataka ponovo resetuju oznake. Ove oznake se mogu menjati ručno iz pregleda artikala. Takođe se menjaju prilikom izrade ulazne kalkulacije i nivelacije kada se menja cena u odnosu na prehodnu.

NAPOMENE:
– Za Shollex kase šifre u artiklima treba da budu dužine 5 cifara, 00001, 00002, …