Sve opcije u okviru glavne knjige se podešavaju. Na osnovu ovih parametara kasnije funkcioniše unos naloga, izveštaji i slično. Mogu se podešavati sledeći parametri:

SINTETIČKA OBRADA – Da li će se za sve naloge raditi sintetička obrada – za svaki konto će se sabirati sva njegova pojavljivanja.

SUŽAVANJE KARTICE – Da li će se kartice štampati sužene ili u punoj širini.

UVLAČENJE KONTA – Uključenjem ove opcije pri pregledu konta se sva konta „nazubljuju“ u zavisnosti od broja cifara. Na primer, trocifrena konta će biti do ivice, četvorocifrena će biti uvučena za tri prazna mesta itd.

PREUZIMAJU SE DOKUMENTA – Ako firma ne koristi sva dokumenta koje program podržava, onda se korišćenjem ove opcije neki od tih dokumenta mogu učiniti nevidljivim, čime se rad čini lakšim. Dokumenta se selektuju iz posebnog list-boksa.

IZBOR SELEKTOVANIH KONTA – Uključenjem ove opcije postaje moguće da se selekcijom određenih konta ona uključe ili izbace iz zbirnih izveštaja u okviru glavne knjige.

BILANS SE DELI SA – Delilac podataka u bruto bilansu i bilansu uspeha.

ENTER OTVARA NALOG – Da li taster ENTER u pregledu naloga otvara nalog.

KNJIŽENJE PROKNJIŽENIH DOKUMENATA – Da li se dozvoljava ponovno knjiženje dokumenata koji imaju oznaku „K“, tj. proknjiženi su.

SINTETIČKA OBRADA ANALITIČKIH STAVKI – Da li će se prilikom „sintetičke“ obrade stavke koje imaju analitiku obrađivati sintetički.

UNOS VEZE – Da li se u nalozima unosi podatak o vezi.

ELEMENTI NALOGA – Izbor elemenata naloga. Ukoliko se na registratoru ne unese ni jedan element, uzima se ovo podešavanje.

BRUTO BILANS: PRELOM.SALDO – Ova opcija određuje da li še se saldo za trocifrena konta u bilansu ispisivati posebno dugovno i potražno ili prelomljeno.

BRUTO BILANS: PROMET U POČETNOM STANJU – Ukoliko je ova opcija uključena, bilans sa zadati period ispisuje u početnom stanju promet do početka zadatog perioda.

KURS IZ KURSNE LISTE – Ova opcija uključuje automatski upis kursa iz kursne liste u devizne naloge.

PARAMETRI KOD IZVEŠTAJA – Ovde se mogu izabrati parametri koji će se unositi kod svih izveštaja iz GK: bruto bilans, …

SALDO JE UVEK POZITIVAN – Da li će se saldo uvek prikazivati kao pozitivan broj. Na primer, ako je saldo -100 duguje, prikazaće se kao 100 potražuje. Ova opcija ima uticaj i na kartice partnera u operativi.