GLAVNA KNJIGA – TABELE

Ova opcija omogućava da korisnik samostalno napravi svoje preglede kontnog plana. Karakteristični primeri su razni izveštaji o dugovanjima, bilansi za konsolidaciju i slično.

F2 – Kreiranje nove tabele. Zadaje se naziv tabele, kao i vremenski interval za koji se traže podaci. Ukoliko se polja za datume ostave prazna, prilikom svake štampe će biti tražen unos vremenskog intervala. Opciono se može zadati i naziv skripta koji će se koristiti za štampu.

F3 – Brisanje tabele

F4 – Izmena tabele

Enter – Pregled tabele

Alt-W – Snimanje tabele u clipboard

Alt-R – Učitavanje tabele iz clipboarda

Prilikom pregleda tabele korisnik može da definiše proizvoljno elemente koji ulaze u tabelu. U prvoj koloni, posle rednog broja, treba zadati opis vrednosti. U sledećoj koloni se zadaje izraz kojim se računa tražena vrednost. U izrazima se mogu koristiti sve uobičajene operacije (+, -, *, /), brojevi, a može se dobiti i saldo pojedinih konta kao posebna promenljiva K. Na primer, K2010 je saldo konta 2010. Dugovna i potražna strana konta se mogu dobiti kao D i P. Na primer, D2010 je dugovna strana konta 2010. Promenljive koje počinju sa „V“ označavaju izraze u određenim redovima. Na primer, V23 označava vrednost u dvadeset trećem redu. Ukoliko se zada K2010, dobija se tačna vrednost konta 2010. Ponekad je potrebna vrednost svih konta koja počinju određenim prefiksom. Za to se koristi oznaka „?“. Na primer, K201? daje sva konta koja počinju sa 201.

F2, Space – Otvaranje novog reda
F3 – Brisanje reda
F5 – Rekalkulacija izraza i štampanje tabele
Shift-F5 – Isto, ali se zadaje datumski interval
Ctrl-F5 – Štampanje tabele sa formulama
Alt-F5 – Štampanje liste razlika između kontnog plana i tabele
F6 – Kopiranje linije
F8 – Renumeracija linija
„+“ – Pomeranje reda na dole
„-“ – Pomeranje reda na gore
Insert – Otvaranje praznog reda