Import podataka za obračun (XLS)

Ova opcija služi za učitavanje proizvoljnih podataka iz XLS datoteke. XLS mora da ima prvi red u kome su nazivi kolona, a jedna kolona obavezno mora da se zove JMBG i da sadrži JMBG radnika. Ostale kolone treba nazvati po koloni VAR (NE po nazivu kolone) iz modela obračuna. Na primer, ukoliko želite da unesete neto platu, kolonu treba nazvati PRES, ostvareni radni sati RC, bolovanje do 30 dana BOL itd.

Ukoliko želite da program otvori radnike koji ne postoje u evidenciji, potrebno je dodati sledeće kolone:

Ime i prezime
Pol
Telefon
Adresa
Ulica
JMBG

Pri tom je bitno da JMBG bude posle svih ovih podataka zbog pravilnog učitavanja.

Import sati na osnovu skripta

Ova opcija omogućava učitavanje TXT datoteke po strukturi koja se definiše posebnim skriptom P_PLAIMP.SYS. Polja moraju sadržati JMBG i nazive kolona sa određenim vrstama sati, kako je definisano u modelu obračuna.

CSV import 

Ova opcija omogućava učitavanje autorskih honorara u obliku CSV fajla gde su podaci razdvojeni „;“ simbolom. Moraju postojati sledeće kolone:

Ime
Prezime
JMBG
Opština
Honorar
Trošak