Evidencija izvoznih faktura sa više vrsta usluga se postavlja na sledeći način:

1. Otvori se tip dokumenta IZVOZ u kome su svi porezi „0“, a za tip fakture se bira „Mešana ino faktura“.

2. Kod unosa usluga se za sve usluge stavlja porez 0, osim za one na koje postoji pravo odbitka, za njih se stavlja P0.

3. Kod generisanja KIF, sve stavke sa oznakom P0 idu u kolonu „SA PRAVOM ODBITKA“.