Interni nalozi su dokumenata koja se pojavljuje u robno-materijalnom poslovanju. Pomoću internih dokumenata roba (sirovine, proizvodi, …) se može prebacivati iz jednog u drugi magacin, može se praviti direktan ulaz ili izlaz robe. Tipični primeri su međumagacinski prenosi, knjižna odobrenja/razduženja, prenosi iz veleprodaje u maloprodaju, … Interni nalozi se ravrstavaju po registratorima od kojih svaki ima određene osobine koje se mogu unapred specificirati. Komande za rad sa registratorima:

Enter – Pritiskom na Enter dobija se tabela dokumenata u izabranom registratoru.

F2 – Kreiranje novog registratora. Prvo se zadaje OZNAKA – proizvoljan niz simbola koji na dalje označavaju ovaj registrator. NAZIV je opis registratora. PREFIX je niz simbola koji će se koristiti kod prikazivanja ovih dokumenata u karticama artikala. TIP je tip dokumenta u registratoru. Može se zadati da je ULAZ, IZLAZ ili PRENOS. MAGACIN je oznaka magacina na koje se dokumenti odnose. Ukoliko ne želite da vam se nudi magacin, upišite simbol „-„. NUDI CENU označava koje će se cene nuditi prilikom unosa artikla. Mogu se koristiti sledeće skraćenice, kao i čitavi izrazi:

e – referentna cena
nc – nabavna cena
pc – prodajna cena
pc*1.1 – prodajna cena uvećana za 10 procenata.

KNJIŽENJE PARTNERA označava da li treba vrednost naloga knjižiti na izabranog partnera. Knjizi se nabavna vrednost ako nema kalkulacije ili prodajna, ako je urađena kalkulacija.
AMBALAŽA je opcija koja označava da za tekući registrator treba generisati naloge za ambalažu.
TIP DOKUMENTA je element koji određuje za šta će se koristiti registrator i na osnovu toga se kasnije formira finalni izgled kalkulacije. Može se birati jedan od sledećih tipova:

– Opšti tip

– VP -> MP

– Alt.kol. VP -> MP

– Povrać. VP -> MP – Ukoliko se izabere ovaj tip, nabavne cene se nude iz MP objekta, a ne VP.

REALIZACIJA – da li se dokument realizuje odmah ili posebnom komandom.

CENA M1 – Koja cena se uzima za izlaznu cenu iz M1. Podrazumevana vrednost je prodajna cena M1.

CENA M2 – Koja ena se uzima za M2.

AUTO-KALKULACIJA – Da li se radi automatska kalkulacija. Ova opcija ima prioritet nad odgovarajućom sistemskom opcijom.

ELEMENTI su elementi koji će se pojavljivati kod unosa internog dokumenta. Iz menija se mogu birati sledeći elementi:

– Tip dokumenta
– Da li se dokument knjiži
– Izbor magacina
– Artikli (stavke dokumenta)
– Dodatne stavke
– Prethodno plaćen porez

F3 – Brisanje registratora. Ukoliko registrator nema dokumenata, briće se iz evidencije.

F4 – Izmena podataka za registrator.

F7 – Traženje registratora po delu naziva

+ – Pomeranje registratora na dole

– Pomeranje registratora na gore

ALt-F9 – Izmena svih cena na internim nalozima u zadatom intervalu.