Evidencija sitnog inventara. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje inventara

F3 – Brisanje inventara

F4 – Izmena inventara

F5 – Štampanje popisnih lista
– Popis inventara
– Popisna lista po mestima
– Popisna lista po radnicima
–  Revers za izdavanje inventara

Ctrl-F6 – Import inventara iz XLS fajla. Kolone mogu biti sledeće:

NAZIV
SIFRA
INV.BROJ
AMO
VEK
MESTO
NAPOMENA
DAT.NAB
DAT.AKT
OPIS
ULAZ
IZLAZ
STANJE
CENA

F7 – Traženje inventara po šifri ili po inv.broju.