IOS OBRASCI – Za sve kupce ili dobavljače štampaju se IOS obrasci na određeni dan. Od svih partnera se mogu filtrirati određeni po tome da li imaju promet, da li je saldo (dugovni ili potražni) veši od zadatog iznosa, … Opcija ZBIRNI IOS uključuje pravljenje jednog IOS-a po svim statusima partnera. Opciono se mogu dobiti IOS-i samo za jednog komercijalistu. Opcija BROJ KOPIJA određuje broj istovremenih kopija (svaki IOS se štampa u više primeraka).