SPECIFIKACIJA IZDATIH FAKTURA – Ovaj izveštaj daje listu izdatih faktura sa svim osnovnim elementima. Izveštaj se može filtrirati po raznim uslovima, počev od datuma, preko sektora, opštine magacina, registratora, kupca, tipa fakture, komercijaliste, vrste artikala i slično. Ukoliko se uključi opcija DEVIZNI IZVEŠTAJ, dobija se vrednost u devizama. Opcija TIP IZVEŠTAJA služi za izbor načina prikaza dobijenih rezultata. Opcija DATUM PDV služi da se umesto datuma fakture koristi datum PDV, što je korisno kod usklađivanja sa KIF.

Opcija KOMERCIJALISTA služi za selekciju faktura po samo jednom komercijalisti. Ukoliko komercijalista ima podređene komercijaliste, uzimaju se i njihove fakture. Može se izabrati komercijalista po fakturi ili komercijalista po partneru. Uzimaju se u obzir objekti označeni posebnim komercijalistom. NAČIN PLAĆANJA omogućava izbor tipa plaćanja, na osnovu koga se ispisuju samo fakture imaju takav način plaćanja.

Izveštaj ima i mogućnost izbora željenih kolona.