DEFINISANJE I IZMENA KOLONE

Ovom opcijom se može kreirati nova kolona prikaza ili se izmeniti postojeća. Prvo se u polje „NAZIV“ upisuje naziv nove kolone. Zatim se u polje „FORMULA“ upisuje izraz. Za formiranje izraza možete koristiti zagrade i osnovne računske operacije *, /, +, -. Na primer, izraz C*1.2 predstavlja kolonu cena uvećanu za 20 procenata. Ukoliko napravite grešku, dobićete upozorenje da izraz nije ispravan. U okviru ovih izraza mogu se koristiti i definisani cenovnici. Za to se koristi izraz Cen(x), gde je X brojčana oznaka cenovnika. Na primer, ako je oznaka cenovnika 20, onda se koristi izraz Cen(20). Ukoliko se polje IZRAZ ostavi prazno, program nudi spisak osnovnih mogućnosti za popunu.

U polje „FORMAT“ upisujete način na koji želite da formirate rezultat izraza: cena, količina, skraćena cena, skraćena količina ili bez formata. Ukoliko je vrednost običan string, ne treba zadavati format. Podatak SUMIRANJE KOLONE označava da li će se na kraju štampanja ispod ove kolone ispisivati zbir.

Podaci koji su zajednički za sve magacine (rezervacija, referenta cena i sl.) biće prikazani bez obzira na trenutno izabran magacin. Međutim, podaci koji su posebni za svaki magacin (količina, cena, …) se menjaju kada se promeni tekući magacin. Tako se količina (oznaka K) menja kada se izabere drugi magacin. Postoje dve posebne oznake – i koje služe za apsolutno referisanje magacina. Kada izaberete jednu od ove dve oznake, kreira se kolona koja važi za trenutno izabrani magacin. Ako se kasnije izabere drugi magacin, ova kolona se neće menjati – i dalje će biti prikazana ista vrednost. Ova mogućnost se može iskoristiti za paralelni prikaz stanja u više magacina.