IZMENA POSEBNIH PODATAKA

Ova komanda služi za izmenu podataka o artiklu koji su posebni za svaki magacin. Ukoliko je trenutno izabran pregled više magacina, opcija se ne može koristiti.

Količina – Količina artikla u izabranom magacinu.

Nabavna cena – Nabavna cena artikla. Ova veličina zavisi od tipa magacina. Na primer, ako je u pitanju veleprodaja, radi se o prosečnoj nabavnoj ceni artikla. Ako su u pitanju sirovine, radi se o nabavnoj vrednosti sirovine i sl. U suštini, ova veličina se automatski ažurira prilikom bilo kog ulaza u magacin, pri čemu se uvek računa nova prosečna nabavna vrednost.

Prodajna cena – Prodajna cena artikla. Ova veličina takođe zavisi od tipa izabranog magacina. Na primer, u veleprodaji može biti prodajna cena, dok je u magacinu gotovih proizvoda cena po kojoj se fakturišu proizvodi. U nekim slučajevima ne mora imati značenje (magacin sirovina, na primer). U suštini, radi se o informativnoj ceni koja se nudi prilikom izlaza iz magacina (faktura, …).

Porezi – Ovde se unose skraćenice poreza koji se primenjuju pri izlazu artikala iz izabranog magacina. Na primer, za magacin maloprodaje treba uneti skraćenice maloprodajnih poreza. Ukoliko se pritisne Enter, dobija se tabela poreza iz koje se mogu selektovati željeni.