Korišćenjem ove opcije se evidentiraju izvodi. Unosom stavki u evidenciju izvoda automatski se popunjavaju i podaci o uplatama/isplatama na karticama partnera.
Moguće je voditi više izvoda (obično po poslovnim bankama – jedan za osnovni izvod i potreban broj – za svaku poslovnu banku po jedan dodatni).

U tabeli se vide nazivi grupa izvoda (poslovne banke) – registratori i trenutno stanje za svaku od njih. Koriste se sledeće komande:

F2 – Unos podataka o novoj poslovnoj banci. Treba uneti naziv, prefiks i oznaku registratora u GK. Prefiks se koristi za prikazivanje u karticama. Na primer, ako se za osnovni izvod izabere O- uplate po izvodu će se u karticama videti kao O-20, O-21 i slično. Oznaka registratora GK se koristi za knjiženje sa strane dokumenta i tako se bira registrator u kome će se knjižiti izvodi. Za svaku banku se unosi po jedan tekući račun. Opciono se unosi oznaka za kupce za taj registrator izvoda – u slučaju da partner ima više statusa, uzima se navedeni status.

F3 – Brisanje poslovne banke. Ukoliko je unet neki izvod, brisanje neće biti dozvoljeno.

F4 – Izmena podataka za poslovnu banku.

F5 – Pregled stanja po poslovnim bankama.

Sh-F5 – Tabelarni pregled stanja računa po danima.

„+“ – Pomeranje registratora na dole.

„-“ – Pomeranje registratora na gore.

Enter – Pregled izvoda.