Za svaki interni dokument se može uraditi kalkulacija. Standardni primer je prenos robe iz veleprodajnog magacina u prodavnicu. Pri tome je postupak sledeći: prvo se napravi interni prenos iz VP u MP pri čemu se na nalogu nalaze prosečne nabavne cene. U kalkulaciji se u koloni IZL.CENA nalaze veleprodajne cene, tj. cene po kojima se razdužuje magacin VP. U koloni PROD.CENA nalaze se cene po kojima se zadužuje magacin MP – maloprodajne cene. RAZLIKA je razlika u ceni, a JED.TROŠKOVI i POREZ imaju uobičajena značenja. Pri prvom aktiviranju kalkulacije kalkulacija se popunjava podacima iz magacina VP i MP: kolone za cene i poreze su automatski popunjene. Evo spiska raspoloživih komandi:

F2 – Upis kalkulacije. Kalkulacija se trajno memoriše, a podaci o cenama i porezu se upisuju u odgovarajuće zalihe. Opcija UPIS CENA se koristi za kontrolisanje upisa cena u cenovnik. Ukoliko se ova opcija uključi, sve MP cene i porezi se upisuju u tabelu zaliha MP magacina. Opcija NIVELACIJA se koristi kad se prilikom prenosa automatski menja i cena zaliha. Tada se automatski formira nivelacija koja zatečene zalihe podiže na nove cene.

F3 – Brisanje kalkulacije. Ukoliko treba napraviti neku izmenu na postojećoj kalkulaciji, dovoljno je upisati novu vrednost u odgovarajuće polje i komandom F2 ponovo upisati kalkulaciju. Međutim, izmena osnovnog dokumenta (na primer, izmena količina) je nemoguća kada je urađena kalkulacija. Zato se za takve operacije privremeno briše kalkulacija. Pri tome će sve cene, porezi i slično ostati sačuvani.

NAPOMENA: Ukoliko na ovaj način dodate neku stavku na postojeću nivelaciju, ona neće imati automatski dodeljenu cenu i porez, pa ih treba ručno upisati ili učitati pomoću komande F7.

F4 – Raspodela zavisnih troškova.

Ctrl-F4 – Učitavanje tekućih poreza iz artikala. Kursor mora biti na koloni POREZ.

F5 – Štampanje kalkulacije.

F6 – Korekcija cena. Ova komanda zavisi od kolone nad kojom je aktivirana. Za svaku kolonu se nude odgovarajuće opcije:

  • IZLAZNA CENA – procentualno menja izlaznu cenu
  • RAZLIKA – menja razliku procentualno u odnosu na izlaznu cenu
  • PROD.CENA – menja procentualno prodajnu cenu; procentualno menja razliku u odnosu na prodajnu cenu; upis nabavne cene + PDV
  • NAB.CENA – procentualno menja razliku u odnosu na nabavnu cenu.
  • SVA POLJA – Direktna izmena cena u cenovniku.

F7 – Kopiranje cena. Ova opcija automatski popunjava kalkulaciju. Opcija „Cene iz naloga“ učitava automatski cene iz osnovnog naloga a ostale dve opcije učitavaju cene iz magacina. Poslednja opcija se koristi kod povraćaja.

Ctrl-F7 – Učitavanje cena iz nekog eksternog cenovnika. Operacija se može primenjivati na izlaznoj i prodajnoj ceni.

F8 – Formiranje prodajnih cena u odnosu na referentne cene.

F9 – Brzi pregled ulaza za izabrani artikal.

Shift-F9 – Zaokruženje prodajnih cena na zadati broj decimala.