KALKULATOR

Kalkulator je predviđen za interaktivno računanje jednostavnijih izraza. Kalkulator se dobija na dva načina: izborom odgovarajuće opcije menija ili pritiskom na Alt-K iz bilo kog dela programa. Kalkulator se po želji može pomerati po ekranu. Brojevi se unose na uobičajen način, a mogu se koristiti i sledeće komande:

+ – Sabiranje brojeva
– Oduzimanje brojeva
/ – Deljenje brojeva
* – Množenje brojeva
Enter– Ispisivanje rezultata (=)
BS – Brisanje zadnjeg unetog broja
T – Ukidanje trake
S – Broj sa ekrana se upisuje u memoriju
R – Broj iz memorije se vraća na ekran
E – Broj iz memorije se menja sa ekranom
C – Brise se memorija
proc – Računanje procenta
T – Uključuje/isključuje traku
F10 – Upis rezultata u tekuće polje za unos
(ukoliko je aktiviran unos podataka)
Home – Pomeranje u levu stranu ekrana
End – Pomeranje u desni deo ekrana