KONFORMNI METOD

Od 01.01.1988. je kao zakonska obaveza uveden obračun kamata po konformnoj metodi za sve obaveze i potraživanja. Ovaj metod podrazumeva da se kamata izračunata za jedan period dodaje glavnici i to postaje osnovica za obračun kamate za naredni period. Na primer, ako je kamata za glavnicu od 100 din na mesečnom nivou 2 procenta, onda se kamata za tri meseca računa kao:

1. 100 + 2.00 = 102
2. 102 + 2.04 = 104.04
3. 104.04 + 2.08 = 106.12

Ukupna kamata: 6.12

Kamata se računa od dana kad je obaveza trebalo da bude ispunjena do dana kad je ispunjena, ne uključujući taj zadnji dan. Recimo, ako je valuta fakture bila 01.01. a plaćena je 10.01. kamata se računa za 9 dana. Ako obaveza plaćanja pada u neradni dan, uzima se prvi radni dan.

PROPORCIONALNI METOD

Osnova ovog metoda je da se ne računa kamata na kamatu, tj. glavnica se ne uvećava za kamatu izračunatu za prethodni period. Za prethodni primer:

1. 100 + 2.00 = 102
2. 100 + 2.00 = 102
3. 100 + 2.00 = 102

Ukupna kamata: 6

Kao što vidite, u prethodnom primeru se kamata uvećava jer se osnovica za obračun uvećava za izračunatu kamatu. Kod proporcionalnog metoda je kamata uvek ista, pa se dobija nešto manji iznos.