Ova opcija služi za štampanje kartice artikla. Na osnovu kompletne dokumentacije u sistemu se generiše kartica artikla. Prvo se bira tip kartice koju treba generisati. Tako se može izabrati generisanje standardne knjigovodstvene kartice ili kartice na kojoj se umesto DUGUJE/POTRAŽUJE salda pojavljuje naziv partnera na koga se izvorni dokument odnosi. Tako se, na primer, može videti kome je sve prodat određeni artikal i sl. U ovom tipu kartice se takođe daju ulazi po nabavnim cenama. Ukoliko se izabere tip kartice „partneri“, ne mogu se birati cene koje će se prikazivati na kartici: tada se za ulaze prikazuju nabavne, a za izlaze prodajne cene. Mogu se izabrati i drugi tipovi kartica, konkretno KRM i GP (predviđeni za proizvodne radnje) i ZBIRNO koja u okviru jednog dana daje sabrane ulaze i izlaze, što je pogodno za ekonomično štampanje velikih kartica. Kartica sa pakovanjima je predviđena za uporedni pregled artikala koji se vode i po pakovanjima. Kartica sa internim podacima sadrži interne podatke o artiklu i dokumentima: id brojeve, … Koristi se za otkrivanje grešaka u programu.

Za generisanje treba uneti sledeće podatke:

Vremenski interval – treba uneti početni i krajnji datum u kome želimo karticu. Kartica se može dobiti i za jedan dan, ali treba imati u vidu da tada NEĆE biti uračunato početno stanje i sve promene koje su nastale izvan zadatog opsega.

Opseg – Osim jedne kartice, može se zadati generisanje svih kartica, kartica za sve označene artikale, ili za sve neoznačene. Važno je napomenuti da je trajanje generisanja uvek približno isto, bez obzira na broj kartica koje treba generisati.

Cena – Na kartici se mogu prikazivati nabavne ili prodajne cene. Kada se magacin vodi po nabavnim cenama, automatski se nude nabavne cene, mada se u tom slučaju može dobiti i kartica po prodajnim cenama. Ukoliko se izabere „-„, dobija se kartica bez cena. Opcija REALNA cena daje prodajne cene od kojih je oduzet rabat. Na primer, ako je neki artikal prodat po ceni od 100 dinara, sa rabatom od 10 procenata, prodajna cena daje izlaz po 100 dinara, a realna po 90.
Opcija DIN daje dinarsku karticu, a DEV deviznu (dinarski iznos se deli kursom u trenutku izdavanja dokumenta).

Ulazi – Da li u kartici treba prikazati ulazna dokumenta (ulazne kalkulacije).

Izlazi – Da li u kartici treba prikazati izlaze (otpremnice i fakture).

Nivelacije – Da li se u izveštaju uzimaju u obzir nivelacije.

Popisi – Da li se prikazuju popisi.

Interni nalozi – Da li se u kartici prikazuju interni nalozi (ulazi, izlazi i prenosi).

Maloprodaja – Da li se prikazuje prodaja iz maloprodaje.

Proizvodnja – Da li se prikazuje proizvodnja.

Prenos-storno – Uključivanjem ove opcije će se svi prenosi iz magacina na izveštaju prikazivati kao storno ulazne (dugovne) strane. U suprotnom se prenos pojavljuje na izlaznoj strani.

Profakture – Uključivanjem ove opcije se prikazuju sve izdate i aktivne profakture. Naravno, ove stavke ne utiču na krajnje zbirove i služe samo za pregled istorijata rezervacija.

KARTICA SA ISTORIJATOM – Daje listu svih transakcija, onim redom kako su uoisivane. Ova kartica Vam može pomoći oko traženja greške (cena nije dobro upisana i sl.)

DNEVNA EVIDENCIJA ZA EKO TAKSU – Pregled propisane kartice artikla za ekološku taksu.

REKAPITULACIJA EKO TAKSE – Pregled kartice sa izračunatom eko taksom po stavkama.

KARTICA SA SERIJSKIM BROJEVIMAKartica ulaza i izlaza po evidentiranim serijskim brojevima.

ZBIRNA KARTICA ARTIKLA – Daje sve transakcije za izabrani artikal bez obzira na izabrani magacin. Treba obratiti pažnju na interne naloge – prenose koji se prikazuju dva puta.

KARTICA SA REFERENTNIM CENAMA – Kartica daje referentne cene upisane na dokumenta.

KARTICA ZA PROVERU REFERENTNIH CENA – Daje karticu prilagođenu kontroli referentnih cena. Ova kartica daje samo popise, ulaze i izlaze, a sve interne naloge i nivelacije ignoriše.